Kategoria: System Informacji Oświatowej

27 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu” Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych SIO (w tzw. starym „nowym SIO”) Nauczyciele: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na… czytaj więcej

24 lipca 2018

List MEN do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie obowiązku przekazywania danych w nowym SIO

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 19 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania” Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z dwoma miejscami dziesiętnymi Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni terenów sportowych… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Za jaki okres należy uzupełnić dane nauczycieli w SIO?

Wszystkie dane nauczycieli powinny być wprowadzone na rok 2017/​​2018, na najbardziej aktualny stan. Nie uzupełniamy danych za lata ubiegłe. Źródło: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​z​a​–​j​a​k​i​–​o​k​r​e​s​–​n​a​l​e​z​y​–​u​z​u​p​e​l​n​i​c​–​d​a​n​e​–​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​–​w​–​s​io/

11 lipca 2018

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że pod adresem https://​rspo​.men​.gov​.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak: Numer REGON Numer RSPO Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość) Organ prowadzący Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie) Położenie… czytaj więcej

5 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zatrudnienia Rejestracja, modyfikacja, usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć Rejestracja, modyfikacja, usunięcie obowiązków Rejestracja, modyfikacja, usunięcie nieobecności Rejestracja, modyfikacja, usunięcie awansu zawodowego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stażu pedagogicznego Utworzenie listy nauczycieli Utworzenie listy umów Utworzenie listy nieobecności Uwaga! Do modułu Nauczyciele zostały zmigrowane (przeniesione z poprzedniego systemu) jedynie umowy,… czytaj więcej

15 czerwca 2018

Nowe SIO. Wymóg ustawienia poprawnej daty i godziny na komputerze!

W celu bezproblemowej pracy z „nowym SIO” na stronie sio​.men​.gov​.pl wymagane jest bezwzględnie poprawne ustawienie daty i godziny na urządzeniu, na którym pracujemy w „nowym SIO”. Nieprawidłowa data i godzina skutkować będzie niepoprawną pracą aplikacji „nowego SIO”. Przykładowo: nie będą się rozwijać listy w formularzach.

25 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno‐​​pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami  Oddziały dodatkowe:… czytaj więcej

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki niebędące szkołami typu CKP, CKU oraz ODIDZ wprowadzają dane osobowe uczniów WYŁĄCZNIE w przypadku uczestnictwa w KKZ lub zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki takie jak: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą wprowadzać do nowego SIO dane osobowe uczniów… czytaj więcej

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki oświatowo‐​wychowawcze oraz placówki artystyczne wprowadzają dane identyfikacyjne ucznia WYŁĄCZNIE w przypadku zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej placówki oświatowo‐​​wychowawcze oraz placówki artystyczne takie jak: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, pozaszkolne… czytaj więcej

2 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 30 kwietnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wykaz wprowadzonych 30 kwietnia 2018 zmian w Systemie Informacji Oświatowej: Poradnie psychologiczno‐​​pedagogiczne i specjalistyczne: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie (UWAGA! Te funkcje są niedostępne (na razie) w szkołach i placówkach oświatowych): orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno‐​​wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Lista zarejestrowanych orzeczeń oraz opinii (UWAGA! Ta… czytaj więcej

27 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 marca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały dodatkowe: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych IPET Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Kwalifikacyjnych kursów zawodowych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Grup języka mniejszości narodowej Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Oddział przygotowawczy Uczniowie: Indywidualne i grupowe przypisanie do oddziału podstawowego w oddziałach szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego Przypisanie do oddziałów… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Wyjaśnienia dotyczące braku kwalifikacji nauczycieli typu oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika

Ze słownika S34, używanego do określenia kwalifikacji nauczycieli w tabeli N7, wykreślone zostały oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika. Ma to związek z likwidacją kolegiów nauczycielskich, w których mogli występować nauczyciele, posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Wiele osób pyta, w jaki sposób wykazać kwalifikacje nauczycieli,  którzy ukończyli oligofrenopedagogikę, tyflopedagogikę… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczący liczby uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju w tabeli U1

Od bieżącej edycji w starym SIO gromadzone są dane o liczbie uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju (w tabeli U1, kol. 13 i 14). Wiele pytań dotyczy wykazywania obowiązków nauczycieli realizujących to zadanie. W tej edycji nie wyszczególniamy tych obowiązków, tzn. jeśli nauczyciel realizuje z uczniem zajęcia np. z języka polskiego… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Sprostowanie błędu w instrukcji merytorycznej dotyczącej tabeli DO1

W instrukcji przekazywania danych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. w przykładzie dotyczącym wiersza 30 w tabeli DO1 wkradł się błąd. Poprawne brzmienie ostatniego akapitu przed opisem wiersza 31 powinno wyglądać następująco: W październiku liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosiła 5/22=0,23. W okresie listopad – marzec 1 w… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Projektowane podwyżki dla nauczycieli, a spis na 31 marca 2018

W związku z pojawiającymi się dosyć powszechnie pytaniami o kwestię wykazywania w starym SIO na 31 marca 2018 projektowanych podwyżek dla nauczycieli uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za… czytaj więcej

9 marca 2018

Nowe SIO. Problem z przypisywaniem absolwentów szkoły podstawowej do oddziałów gimnazjalnych w tej samej szkole podstawowej

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że poprawka umożliwiająca przypisanie do oddziałów uczniów oddziałów gimnazjalnych, które zostały włączone do szkół podstawowych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w tej szkole podstawowej, zostanie udostępniona w terminie późniejszym. Informacja o udostępnieniu tej funkcji będzie dostępna na stronie: https://​cie​.men​.gov​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​m​o​d​e​r​n​i​z​a​c​j​a​–​s​i​o​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​ci/

7 marca 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego… czytaj więcej

5 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 2 marca 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pobytu wychowanka Rejestracja nauki (grupowo i indywidualnie) w szkołach policealnych Przypisanie do oddziałów podstawowych (indywidualnie i grupowo) w szkołach policealnych Rejestracja pozostałych danych dziedzinowych: Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w… czytaj więcej