16 stycznia 2023

SIO. Dane do wprowadzenia w terminie do 10 stycznia 2023

Przypominamy o obowiązku przekazania szeregu danych w Systemie Informacji Oświatowej w terminie do 10 stycznia 2023:

I. Do 10 stycznia 2023 za rok kalendarzowy 2022 należy wprowadzić następujące dane:

 1. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe bez względu na rodzaj organu prowadzącego:
  1. dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, bez pochodnych pracodawcy. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/
 2. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:
  1. dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości w odniesieniu do:
   1. nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;
   2. nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
   3. osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy – Prawo oświatowe;
   4. dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
    Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/wynagrodzenie/ 
  2. dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/
 3. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów:
  1. dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/
  2. dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/
 4. w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministrów:
  1. dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/

II. Do 10 stycznia 2023 wg stanu na koniec IV kwartału roku 2022 należy wprowadzić następujące dane:

 1. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe bez względu na rodzaj organu prowadzącego:
  1. dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej.
   Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/infrastruktura/
  2. dane dziedzinowe dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych
   Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/infrastruktura/
  3. dane dziedzinowe dotyczące pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej
   Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/infrastruktura/
  4. dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami
   Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/zatrudnienie/
  5. dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających:
   Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/biblioteka/
 2. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:
  1. dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych
   Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/

W strefie dla zalogowanych SIO w zakładce Materiały/Terminy znajduje się informacja o terminach przekazywania danych zbiorczych.