17 marca 2021

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 20 listopada 2002
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2 listopada 2022

Status pod względem zgodności

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Kuratorium Oświaty w Kielcach dokonało samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wygląd strony internetowej

Serwis Kuratorium Oświaty w Kielcach został wyposażony w narzędzia wspomagające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, do których należą zmiana wielkości czcionki oraz zmiana kontrastu. Całość strony internetowej oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej istnieje możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis nie został wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Strona internetowa powstała zgodnie ze standardami:

 • W3C
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • HTML 5
 • Section 508

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych:

 • Window-Eyes,
 • JAWS,
 • NVDA

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Błaut, robert.blaut@kuratorium.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 342 17 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Dostępność architektoniczna budynku Kuratorium Oświaty w Kielcach

Budynek Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (II piętro), 25-516 Kielce

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Nowy Świat. Pierwsze wejście po lewej stronie, bliżej al. IX Wieków Kielc, drugie po prawej – na łączniku budynku A i C.
 2. Do obu wejść prowadzą schody, dodatkowo do wejścia po prawej stronie prowadzi podjazd dla wózków, którym można dostać się do obu wejść.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynkach znajduje się 5 wind z komunikatorem głosowym i oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
 6. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze na wszystkich kondygnacjach.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pomiędzy wejściami.
 8. Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 3 znajdują się na parkingu ogólnodostępnym, w odległości ok. 60 metrów od budynku.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, jedynie przyciski w windach, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenie i instruktaże dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.
 13. W budynku jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Staszowie Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy 11 Listopada 3

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami, niewyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie został wyposażony w windę.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz taka, która posiada dla osób niepełnosprawnych udogodnienia.
 8. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Busku-Zdroju Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Różana 2

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami, z których jedno zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie został wyposażony w windę.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku znajdują się dwie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, mieszczące się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.
 8. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Starachowicach Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Rogowskiego 14

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami wyposażonymi w poręcze, z których jedno zostało przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Budynek nie został wyposażony w windę.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Starachowicach z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Plac Floriański 1

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami wyposażonymi w poręcze, z których jedno zostało przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Budynek został wyposażony w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Iłżecka 37

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzą cztery wejścia ze schodami, z których główne wejście zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie został wyposażony w windę.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie trwają prace polegające na projektowaniu urządzenia tego typu toalety w budynku.
 8. Przed budynkiem zostało wyznaczonych pięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału we Włoszczowie Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Wiśniowa 12

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami, z których jedno zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek został wyposażony w windę z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, mieszcząca się na parterze budynku.
 8. Przed budynkiem zostały wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Sandomierzu Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Mickiewicza 39

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami, niewyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie został wyposażony w windę.
 4. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz taka, która posiada dla osób niepełnosprawnych udogodnienia.
 8. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Biuro Oddziału w Jędrzejowie Kuratorium Oświaty w Kielcach w budynku przy ulicy Armii Krajowej 9

 1. Biuro Oddziału zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami, z których jedno zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek został wyposażony w windę.
 4. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.
 6. W budynku nie została podłączona instalacja głośników połączona z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.
 10. W budynku jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Kuratorium Oświaty w Kielcach nie zatrudnia pracownika pełniącego funkcję tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 17 marca 2021.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27 marca 2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
 3. Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja 1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.