25 stycznia 2023

SIO. Czerwone etykiety na liście uczniów oraz liście nauczycieli to błędy wymagające niezwłocznego usunięcia!

Analiza danych w systemie informacji oświatowej pokazuje, że w wielu przypadkach ignorowane są oczywiste błędy w przekazywanych danych SIO, dlatego przypominam, że każda etykieta na liście nauczycieli lub liście uczniów, która wyświetla się w aplikacji SIO w kolorze czerwonym, oznacza, że w danych przekazanych przez jednostki wypełniające dane w SIO dla tego ucznia lub nauczyciela popełniono poważny błąd, który wymaga niezwłocznej interwencji i poprawienia danych w taki sposób, aby ikona zmieniła kolor na szary.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2597).

Poniżej wykaz wszystkich etykiet, które mogą się wyświetlać w kolorze czerwonym i ich znaczenie oraz skrótowo opisany sposób rozwiązania problemu.

 

Etykiety sygnalizujące błędy na liście uczniów

etykieta - brak przypisania w nauceBrak przypisania w nauce. Etykieta jest czerwona, jeśli uczeń ma zdefiniowany okres nauki obejmujący bieżący rok szkolny (zakładka „NAUKA”), a nie jest przypisany do oddziału podstawowego lub do oddziału dodatkowego (oddział przygotowawczy lub oddział „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”).

Wymagane działanie: Należy zakończyć naukę ucznia, z dniem tożsamym z datą zakończenia ostatniego przypisania do jednego z wyżej wymienionych typów oddziałów lub dodać brakujące przypisanie do jednego z wyżej wymienionych typów oddziałów na bieżący rok szkolny.

etykieta- brak orzeczenia/opinii w przypisaniuBrak orzeczenia lub opinii w przypisaniu. Etykieta jest czerwona, gdy uczeń jest przypisany do oddziału specjalnego, oddziału RW, oddziału WWR lub oddziału IPET, ale nie ma zarejestrowanego orzeczenia/opinii lub kiedy okres obowiązywania orzeczenia/opinii nie pokrywa w całości wszystkich lat, kiedy uczeń ma przypisanie do takiego oddziału.

Wymagane działanie: Należy zarejestrować brakujące orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wraz z podaniem okresu obowiązywania orzeczenia.

etykieta- uczeń niezweryfikowany w PESELUczeń niezweryfikowany w rejestrze PESEL. Etykieta jest czerwona, jeśli dane identyfikacyjne ucznia (pierwsze imię, nazwisko oraz numer PESEL) nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Wymagane działanie: Należy poprawić dane w formularzu:

 • pierwsze imię lub
 • nazwisko lub
 • numer PESEL ucznia.

etykieta- brak orzeczenia w przedłużonym okresie naukiBrak orzeczenia w przedłużonym okresie nauki. Etykieta jest czerwona, jeśli uczeń w roku poprzednim miał wykazany przedłużony okres nauki i w bieżącym roku został przypisany do oddziału na tym samym poziomie, ale nie ma wpisanego orzeczenia.

Wymagane działanie: Należy zarejestrować brakujące orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

etykieta- niezweryfikowane orzeczenie/opiniaNiezweryfikowane orzeczenie lub opinia. Etykieta jest czerwona, kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania nie zostały dodane z takimi samymi danymi (data wydania, numer orzeczenia, REGON poradni, przyczyna niepełnosprawności), jakie wpisała poradnia.

Wymagane działanie: Należy skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i wspólnie doprowadzić do takiego stanu, aby:

 • data wydania,
 • numer orzeczenia,
 • REGON poradni,
 • przyczyna niepełnosprawności

były zarejestrowane w identyczny sposób w poradni, która wystawiła dokument, jak i w jednostce, która ten dokument zarejestrowała po przedłożeniu dokumentu przez rodzica.

etykieta- niezamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnegoNiezamknięty okres obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Etykieta jest czerwona, jeśli uczeń ma w szkole wykazane spełnianie obowiązku szkolnego lub spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a szkoła przestała być szkołą obwodową.

Wymagane działanie: Należy zakończyć w zakładce „Nauka” okresy spełniania obowiązku szkolnego lub spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

etykiety- brak okresu obowiązywania orzeczeniaBrak okresu obowiązywania orzeczenia. Etykieta jest czerwona, jeśli uczeń ma dodane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, ale nie został wpisany okres obowiązywania orzeczenia.

Wymagane działanie: Należy zarejestrować okres obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania podając datę przedłożenia dokumentu przez rodzica w jednostce oraz ewentualnie datę zakończenia okresu obowiązywania tego dokumentu.

etykieta- miejsce zamieszkania nie pokrywa w całości okresu przypisania do oddziałuBrak miejsca zamieszkania w przypisaniu. Etykieta jest czerwona, jeśli uczeń posiada przypisanie do oddziału, ale miejsce zamieszkania nie pokrywa w całości okresu przypisania do oddziału.

Wymagane działanie: Należy uzupełnić miejsce zamieszkania w zakładce „Dane identyfikacyjne” z podaniem okresu obejmującego w całości okresy wszystkich przypisań do oddziałów.

etykieta - BRAK ZAJĘĆ W ORZECZENIU/OPINIIBrak zajęć w orzeczeniu lub opinii. Etykieta jest czerwona, jeśli uczeń przy aktywnym okresie obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania od roku szkolnego 2022/2023 nie ma uzupełnionych danych dotyczących godzin pomocy.

Wymagane działanie: Należy uzupełnić dane dotyczące godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z aktywnym orzeczeniem lub opinią od roku szkolnego 2022/2023.

Uwaga! W przypadku, gdy rodzice rezygnują z pomocy w ramach orzeczenia, to należy wpisać datę zakończenia okresu obowiązywania orzeczenia taką samą, jak data przedłożenia, wtedy czerwona etykieta braku zajęć w orzeczeniu lub opinii znika.

etykieta - brak dodanego kraju pochodzenia oraz statusu ucznia Brak kraju pochodzenia oraz statusu ucznia. Etykieta jest czerwona, gdy podczas rejestracji ucznia z numerem PESEL posiadającego obywatelstwo inne niż polskie nie wprowadzono kraju pochodzenia oraz statusu ucznia.

Wymagane działanie: Należy uzupełnić dla obywatela obcego państwa pole „Kraj pochodzenia” oraz pole „Status ucznia”. 

 

Etykiety sygnalizujące błędy na liście nauczycieli

etykieta nauczyciel niezweryfikowany w PESELNauczyciel niezweryfikowany w rejestrze PESEL. Etykieta jest czerwona, jeśli dane identyfikacyjne nauczyciela (pierwsze imię, nazwisko oraz numer PESEL) nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Wymagane działanie: Należy poprawić dane w formularzu:

 • pierwsze imię lub
 • nazwisko lub
 • numer PESEL nauczyciela.

etykieta niekompletna umowaNiekompletna umowa. Etykieta jest czerwona, kiedy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego.

Wymagane działanie: Należy dodać dla każdej aktywnej umowy:

 • Tygodniowy wymiar zajęć obejmujący cały rok szkolny, czyli od dnia 1 września (lub od dnia rozpoczęcia umowy, jeśli umowa została zawarta później niż 1 września) do dnia 31 sierpnia. Uwaga! Nawet, jeśli umowa jest zawarta do dnia wcześniejszego niż 31 sierpnia to i tak należy wpisać 31 sierpnia. Dopiero w dniu rozwiązania umowy o pracę, gdy trzeba będzie wpisać datę rozwiązania umowy o pracę możemy skrócić tygodniowy wymiar zajęć do dnia rozwiązania umowy o pracę.
 • Obowiązki obejmujące cały wyżej wymieniony okres obowiązywania tygodniowego wymiaru zajęć.

UWAGA! W przypadku nieobecnego nauczyciela należy dodać tygodniowy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę oraz dodać obowiązek o nazwie „brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” na liczbę godzin wynikającą z umowy o pracę.

etykieta brak zarejestrowanych umówBrak zarejestrowanych umów. Etykieta jest czerwona, kiedy nauczyciel nie ma zarejestrowanych w systemie żadnych umów.

Wymagane działanie: Należy dodać dla tego nauczyciela przynajmniej jedną umowę lub należy usunąć dane osobowe tego nauczyciela.

UWAGA! Jedyny wyjątek to jednostki samorządu terytorialnego rejestrujące dane osobowe nauczycieli w swoich bazach w związku z nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego. W takiej sytuacji JST tę ikonę musi zignorować. 

 

Etykiety sygnalizujące błędy w zakładce „Zatrudnienie” nauczyciela.

etykieta umowa zawiera niespójnościUmowa zawiera niespójności. Etykieta jest czerwona, gdy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego.

Wymagane działanie: Należy dodać dla tej umowy:

 • Tygodniowy wymiar zajęć obejmujący cały rok szkolny, czyli od dnia 1 września (lub od dnia rozpoczęcia umowy, jeśli umowa została zawarta później niż 1 września) do dnia 31 sierpnia. Uwaga! Nawet, jeśli umowa jest zawarta do dnia wcześniejszego niż 31 sierpnia to i tak należy wpisać 31 sierpnia. Dopiero w dniu rozwiązania umowy o pracę, gdy trzeba będzie wpisać datę rozwiązania umowy o pracę możemy skrócić tygodniowy wymiar zajęć do dnia rozwiązania umowy o pracę.
 • Obowiązki obejmujące cały wyżej wymieniony okres obowiązywania tygodniowego wymiaru zajęć.

UWAGA! W przypadku nieobecnego nauczyciela należy dodać tygodniowy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę oraz dodać obowiązek o nazwie „brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” na liczbę godzin wynikającą z umowy o pracę.

etykieta niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęćNiepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć. Etykieta jest czerwona, kiedy liczba godzin obowiązków nauczyciela nie jest równa liczbie godzin wykazanej w tygodniowym wymiarze zajęć.

Wymagane działanie: Należy skorygować dane tak, aby:

 • suma liczby godzin tygodniowego wymiaru, godzin ponadwymiarowych i godzin zwiększonego wymiaru zajęć była równa:
 • sumie godzin wszystkich wpisanych obowiązków dla tego samego okresu.

etykieta niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęćNiepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć. Etykieta jest czerwona, kiedy okres tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela nie jest w całości wypełniony przez okresy obowiązków.

Wymagane działanie: Należy poprawić okresy obowiązywania obowiązków, tak aby wypełniały w całości okres obowiązywania tygodniowego wymiaru zajęć, to znaczy data rozpoczęcia obowiazków winna się pokrywać z datą rozpoczęcia tygodniowego wymiaru zajęć, a data zakończenia obowiązków winna się pokrywać z datą zakończenia tygodniowego wymiaru zajęć.

 

Etykiety sygnalizujące błędy na liście umów nauczycieli.

etykieta umowa zawiera niespójnościUmowa zawiera niespójności. Etykieta jest czerwona, gdy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego.

Wymagane działanie: Należy dodać dla tej umowy:

 • Tygodniowy wymiar zajęć obejmujący cały rok szkolny, czyli od dnia 1 września (lub od dnia rozpoczęcia umowy, jeśli umowa została zawarta później niż 1 września) do dnia 31 sierpnia. Uwaga! Nawet, jeśli umowa jest zawarta do dnia wcześniejszego niż 31 sierpnia to i tak należy wpisać 31 sierpnia. Dopiero w dniu rozwiązania umowy o pracę, gdy trzeba będzie wpisać datę rozwiązania umowy o pracę możemy skrócić tygodniowy wymiar zajęć do dnia rozwiązania umowy o pracę.
 • Obowiązki obejmujące cały wyżej wymieniony okres obowiązywania tygodniowego wymiaru zajęć.

UWAGA! W przypadku nieobecnego nauczyciela należy dodać tygodniowy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę oraz dodać obowiązek o nazwie „brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” na liczbę godzin wynikającą z umowy o pracę.

etykieta wymagana rejestracja daty przeniesieniaWymagana rejestracja daty przeniesienia. Etykieta świeci się na czerwono, gdy data rozpoczęcia umowy, z określoną formą zatrudnienia, jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności placówki. Możliwa jest rejestracja daty przeniesienia tylko dla umowy z określoną formą zatrudnienia.

Wymagane działanie: Należy wprowadzić w umowie o pracę brakującą datę przeniesienia umowy kierując się następującymi zasadami: 

 • data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy.
 • data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności szkoły/placówki.
 • data przeniesienia nie może być późniejsza od daty zakończenia umowy.