Kategoria: System Informacji Oświatowej

1 czerwca 2021

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2021: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2021 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub planowane wygaśnięcie stosunku pracy […]

7 maja 2021

SIO. Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2020 rok, jeśli w 2020 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2020 rok, jeśli w 2020 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład: pierwsza umowa od 01.09.2019 do 20.06.2020 druga umowa od 01.09.2020 do 25.06.2021. Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok 2020: pierwsze sprawozdanie za rok […]

2 lutego 2021

SIO. Problemy z datą zakończenia semestru w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym

Uwaga! Zmiana od 1 września 2020: Od roku szkolnego 2020/2021 decyzją MEN zablokowana została możliwość zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia semestrów w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym z uwagi na brak podstawy prawnej do takiego działania. Dlatego poniższa procedura jest aktualna jedynie dla poprzedniego roku szkolnego 2019/2020. Zmiana od 2 marca 2020. Została udostępniona możliwość modyfikacji […]

27 stycznia 2021

SIO. Rozliczanie obowiązku nauki przez gminy w systemie informacji oświatowej

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki: Art.  41.  [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki] Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego […]

25 stycznia 2021

Wprowadzone 25 stycznia 2021 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie kontroli weryfikującej, czy adres siedziby, adres innej lokalizacji szkoły nie będący w dyspozycji szkoły, służący do przeprowadzenia egzaminu lub adres innej lokalizacji nie są identyczne Oddział: W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej umożliwienie rejestracji oddziałów podstawowych o specyfice specjalna w trybie nauki stacjonarny i zaoczny

14 stycznia 2021

SIO. Subwencja oświatowa. Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do dnia 20 stycznia 2021

Szanowni Państwo, Wójtowie Gmin, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw w nawiązaniu do pisma z dnia 14 grudnia 2020 r. nr DWST-WSST.356.2971.2020.BK w sprawie zweryfikowania oraz potwierdzenia danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2021, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 50 ust. 3a ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z […]

13 stycznia 2021

Wyliczanie etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (przykład oraz kalkulator)

Do pobrania materiały opracowane przez MEN: Założenia do wyliczania etatów subwencyjnych na rok 2021 Przykład liczenia etatu nauczyciela do subwencji Kalkulator opracowany w Kuratorium Oświaty w Kielcach (uwzględniający bardziej skomplikowane jednostki złożone): SIO. Kalkulator etatów subwencyjnych (wszelkie zauważone błędy w działaniu tego kalkulatora proszę zgłaszać na adres: robert.blaut@kuratorium.kielce.pl)

12 stycznia 2021

Wprowadzone 11 stycznia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: W jednostce złożonej możliwość jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału dodatkowego WWR oraz do oddziału podstawowego w szkole artystycznej bez pionu ogólnokształcącego RSPO: Wprowadzenie zmian terytorialnych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy z dnia 31 lipca […]

8 stycznia 2021

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2021 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO w okresie od 1 marca 2019 do 29 lutego 2020)

UWAGA! Wagi P37, P38 i P39 nie obejmują uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. Waga P37 nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym realizował nauczanie indywidualne lub przebywał […]

6 stycznia 2021

SIO. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający obowiązek szkolny w ORW

Uwaga! Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW) też jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym (ORW)! Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest klasyfikowany przez daną szkołę, a faktycznie nie chodzi do tej szkoły, natomiast spełnia obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (ORW) powinien być zarejestrowany w dwóch jednostkach: Szkoła, która klasyfikuje tego ucznia, wykonuje następujące czynności w aplikacji SIO: rejestruje ucznia, rozpoczyna mu […]

23 grudnia 2020

SIO. Problemy z nieuwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w raportach z SIO

Warunkiem uwzględnienia w subwencji: dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania jest: rejestracja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zakończona poprawną weryfikacją tego dokumentu w SIO, rejestracja okresu obowiązywania opinii – krytycznie ważne jest wprowadzenie poprawnej daty przedłożenia dokumentu przez rodzica w placówce, rejestracja oddziału dodatkowego „Wczesne wspomaganie rozwoju” i przypisanie dziecka do tego oddziału z […]

16 grudnia 2020

SIO. Wyliczanie łączonego pensum oraz przeliczonych wartości do wpisania do SIO

Niniejszy arkusz umożliwia wyliczanie łączonego pensum oraz wylicza wartości przeliczone godzin obowiązków do wpisania do SIO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyOHVy_ZUAEvWU5pphISy2linNLnEI8HBObLcnb2g_4/edit?usp=sharing W żółtych polach należy podać tygodniową liczbę godzin i pensum dla tej liczby godzin, reszta zostanie wyliczona. W arkuszu w żółtych polach są podane przykładowe dane, należy je usunąć przed wprowadzaniem własnych. Obliczanie łączonego pensum jest oparte o […]

7 grudnia 2020

Wprowadzone 7 grudnia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń: Lista oddziałów – dodanie funkcji grupowego usuwania zgłoszenia uczniów do egzaminu oraz informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej Dane zbiorcze: Biblioteka – zmiana opisu pola „Książki” na „Książki o objętości co najmniej 49 stron” oraz dodanie pozycji „Książki o objętości poniżej 49 stron”  

19 listopada 2020

Wprowadzone 19 listopada 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń: Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia Miejsce zamieszkania – ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW w bieżącym roku szkolnym okresem miejsca zamieszkania Miejsce praktycznej nauki […]

4 listopada 2020

SIO. Wykazywanie nieobecności nauczycieli przebywających na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy

Nauczycielom przebywającym na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy, czyli będącymi niezdolnymi do pracy w nieobecnościach w zależności od liczby dni nieobecności należy wpisać: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, tj. choroba trwająca łącznie do 33 dni w […]

23 września 2020

SIO. Oddział „poniżej 0”, czy oddział „0”, a może oddział łączony?

Od 2 września 2020 tego pytania (problemu) już nie ma. Wszystkie oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego rejestruje się jako „wychowanie przedszkolne”, czyli jeśli mamy: jeden oddział Krasnoludki z sześciolatkami, to rejestrujemy jako: „wychowanie przedszkolne” Krasnoludki jeden oddział Muchomorki z pięciolatkami, czterolatkami, trzylatkami, to rejestrujemy jako: „wychowanie przedszkolne” Muchomorki jeden oddział Smerfy z pięciolatkami i sześciolatkami, to rejestrujemy jako: […]