Kategoria: System Informacji Oświatowej

19 lutego 2020

Uczeń zmienia szkołę. Jak należy prawidłowo zarejestrować tę sytuację w SIO?

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia: W szkole oddającej ucznia należy: zmodyfikować istniejące przypisanie do oddziału wpisując datę przerwania nauki (data o jeden dzień wcześniejsza od daty przyjęcia ucznia w szkole przyjmującej), wybrać opcję „PRZERWAŁ NAUKĘ”, zaznaczyć opcję „Czy zakończyć naukę z dniem zakończenia przypisania?” (wybranie tej opcji oznacza, że… czytaj więcej

19 lutego 2020

SIO. Błąd „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

Częsty błąd występujący w SIO i stwarzający trudności „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”. Przykładowe okno z komunikatem poniżej:   Tego typu komunikat oznacza, że w jednym roku poprzednim lub kilku latach poprzednich wpisano tylko sprawozdanie za okres styczeń-​​sierpień natomiast zapomniano o dodaniu w… czytaj więcej

7 lutego 2020

SIO. Problemy z nieprawidłową datą zakończenia semestru w szkołach niepublicznych z kształceniem semetralnym

W przypadku szkół niepublicznych, które prowadzą kształcenie w podziale na semestry, daty rozpoczęcia i zakończenia semestru użytkownicy określają sami na etapie zakładania oddziału podstawowego (z wyjątkiem zakończenia semestru wiosennego), w ramach przyjętych w SIO założeń: Daty semestrów muszą się mieścić w okresie roku szkolnego, Data rozpoczęcia semestru jesiennego – w… czytaj więcej

3 lutego 2020

Wprowadzone 3 lutego 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Lista podmiotów – dodanie możliwości zmiany związania organizacyjnego w poprzednich działalnościach szkół Organy prowadzące inne niż JST/​​minister – poprawa modyfikacji adresu osoby fizycznej Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/​​finalistach olimpiad i konkursów Nauczyciele: Wynagrodzenia – możliwość rejestracji składników wynagrodzeń pomimo wyświetlanego ostrzeżenia Oddziały podstawowe: Możliwość modyfikacji trybu nauki

21 stycznia 2020

SIO. Waga P11 naliczona dla zlikwidowanych szkół, waga P45 naliczona dla nieistniejących jeszcze szkół

W zestawieniach subwencyjnych jest naliczana waga P11 dla zlikwidowanych szkół. Jest to sytuacja jak najbardziej poprawna. Waga P11 dotyczy poprzedniego roku szkolnego i została naliczona prawidłowo. Analogiczna sytuacja dotyczy wagi P45, która dotyczy słuchaczy szkół branżowych II stopnia, której obecność też może na pierwszy rzut oka zaskakiwać, ale również jest… czytaj więcej

20 stycznia 2020

Wprowadzone 20 stycznia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po zawodzie Lista podmiotów – wyświetlanie informacji o niespójności dla podmiotów z nieaktualnym kodem TERYT Dane osoby do kontaktu z GUS – możliwość automatycznego uzupełnienia danych osoby zalogowanej poprzez kliknięcie przycisku Uczniowie: Lista uczniów – umożliwienie filtrowania uczniów po konkretnej dacie rozpoczęcia/​​zakończenia… czytaj więcej

17 stycznia 2020

SIO. Komunikat dla JST: Data końca ważności upoważnienia nie może być późniejsza niż data końca kadencji samorządu: 21.10.2023.

W związku z bardzo dużą liczbą błędnie wypełnianych wniosków o dostęp do systemu SIO dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków) uprzejmie informuję, że podana we wniosku o dostęp do SIO data końca ważności upoważnienia nie może być późniejsza niż data końca kadencji samorządu: 21 października 2023.

15 stycznia 2020

SIO. Przedłużony termin (do 22 stycznia 2020) potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020

Uwaga! Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło w dniu dzisiejszym termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020. Poniżej skrótowo najważniejsze zasady: Jednostki samorządu terytorialnego potwierdzają stan na 30 września 2019. Nowy ostateczny termin potwierdzania danych to 22 stycznia 2020. W dniu 22 stycznia 2020 można potwierdzić stan „trzydziestowrześniowy” aktualny na koniec dnia… czytaj więcej

14 stycznia 2020

SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

Niniejsza procedura jest przydatna między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego (oczywiście inne osoby też mogą z niej skorzystać), których kierownicy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) nie posiadają osobistego profilu zaufanego, ale posiadają kartę z podpisem kwalifikowanym. Za pomocą tej karty można potwierdzić profil zaufany na miejscu w urzędzie, a potem… czytaj więcej

14 stycznia 2020

Aktualizacja! Sposób wyliczania etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (przykład oraz kalkulator)

Dodane 14 stycznia 2020: Do kalkulacji etatów zgodnie z poniższym kalkulatorem uwzględnia się sam fakt wpisania danemu nauczycielowi obowiązków w punkcie przedszkolnym, przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Nie uwzględnia się faktycznego podziału obowiązków na pracę w oddziałach 0, czy w oddziałach poniżej 0. Przykład 1. Nauczyciel zatrudniony na pełny… czytaj więcej

9 stycznia 2020

SIO. Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład: pierwsza umowa od 01.09.2018 do 20.06.2019 druga umowa od 01.09.2019 do 25.06.2020. Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok… czytaj więcej

9 stycznia 2020

SIO. Raport do weryfikacji danych do tzw. dotacji przedszkolnej na rok 2020 stan na 30.09.2019

W Strefie SIO w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/​​2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Poniżej opublikowane jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2020 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO za rok szkolny 2018/​2019)

Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym realizował nauczanie indywidualne lub przebywał w szkole przyszpitalnej: https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​_​T​k​t​y​b​E​m​V​Q​L​M​X​M​w​Q​_​i​r​c​h​z​z​k​w​d​l​4​T​U​6​P​y​O​e​I​e​j​V​g​t​d8/ Osobny arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P39 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania) dla wychowanka,… czytaj więcej

23 grudnia 2019

Wprowadzone 23 grudnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Umożliwienie pobrania danych dostępowych do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po statusie GUS Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o korzystanie z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 47 W szkołach podstawowych umożliwienie wychowankom oddziałów „0” przypisania… czytaj więcej

17 grudnia 2019

SIO. Wyliczanie łączonego pensum oraz przeliczonych wartości do wpisania do SIO

Niniejszy arkusz umożliwia wyliczanie łączonego pensum oraz wylicza wartości przeliczone godzin obowiązków do wpisania do SIO: https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​c​y​O​H​V​y​_​Z​U​A​E​v​W​U​5​p​p​h​I​S​y​2​l​i​n​N​L​n​E​I​8​H​B​O​b​L​c​n​b​2​g​_​4​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​ing W żółtych polach należy podać tygodniową liczbę godzin i pensum dla tej liczby godzin, reszta zostanie wyliczona. W arkuszu w żółtych polach są podane przykładowe dane, należy je usunąć przed wprowadzaniem własnych. Obliczanie… czytaj więcej

17 grudnia 2019

SIO. Weryfikacja danych subwencyjnych na rok 2020 w terminie do 15 stycznia 2020

W strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów (również w załączeniu poniżej): pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, instrukcja potwierdzania danych… czytaj więcej

9 grudnia 2019

SIO. Oddział „poniżej 0”, czy oddział „0”, a może oddział łączony?

Poniższy arkusz kalkulacyjny po wypełnieniu żółtych pól podpowiada, jakie kroki należy wykonać w SIO, aby poprawnie zarejestrować oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego, zwłaszcza w przypadku występowania tzw. mieszanych oddziałów (dzieci 5‑letnie lub młodsze plus dzieci 6‑letnie lub starsze): https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​F​X​d​F​K​y​M​n​S​y​n​O​Y​L​H​K​3​J​2​Z​t​Q​0​s​3​Y​7​V​4​N​2​i​8​P​j​I​B​9​X​a​o​a​o​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​ing

2 grudnia 2019

SIO. Urlop bezpłatny. Jaka podstawa prawna? Czy art. 68 ust. 1 KN, czy art. 17 ust 2 lub 2a KN, a może art. 174 par. 1 Kodeksy Pracy?

W SIO zmienione zostały słowniki przyczyn nieobecności nauczyciela. Obecnie zamiast ogólnego terminu „urlop bezpłatny” występują trzy osobne terminy, które mogą wskazywać na urlop bezpłatny nauczyciela: urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karta Nauczyciela… czytaj więcej

2 grudnia 2019

Wprowadzone 2 grudnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Umożliwienie cofania upoważnień pracowników przez pracownika upoważnionego do upoważniania współpracowników RSPO: Udostępnienie funkcjonalności przekazywania placówek Dodanie zawodu dla szkół policealnych „inny – charakteryzator” Oddziały: Wyświetlanie pola „Oznaczenie oddziału przekazywane OKE” zostało ograniczone tylko do poziomu klasy, w której odbywają się egzaminy zewnętrzne Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia… czytaj więcej