Kategoria: System Informacji Oświatowej

2 lutego 2021

SIO. Problemy z datą zakończenia semestru w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym

Uwaga! Zmiana od 1 września 2020: Od roku szkolnego 2020/2021 decyzją MEN zablokowana została możliwość zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia semestrów w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym z uwagi na brak podstawy prawnej do takiego działania. Dlatego poniższa procedura jest aktualna jedynie dla poprzedniego roku szkolnego 2019/2020. Zmiana od 2 marca 2020. Została udostępniona możliwość modyfikacji […]

27 stycznia 2021

SIO. Rozliczanie obowiązku nauki przez gminy w systemie informacji oświatowej

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki: Art.  41.  [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki] Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego […]

25 stycznia 2021

Wprowadzone 25 stycznia 2021 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie kontroli weryfikującej, czy adres siedziby, adres innej lokalizacji szkoły nie będący w dyspozycji szkoły, służący do przeprowadzenia egzaminu lub adres innej lokalizacji nie są identyczne Oddział: W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej umożliwienie rejestracji oddziałów podstawowych o specyfice specjalna w trybie nauki stacjonarny i zaoczny

14 stycznia 2021

SIO. Subwencja oświatowa. Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do dnia 20 stycznia 2021

Szanowni Państwo, Wójtowie Gmin, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw w nawiązaniu do pisma z dnia 14 grudnia 2020 r. nr DWST-WSST.356.2971.2020.BK w sprawie zweryfikowania oraz potwierdzenia danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2021, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 50 ust. 3a ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z […]

13 stycznia 2021

Wyliczanie etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (przykład oraz kalkulator)

Do pobrania materiały opracowane przez MEN: Założenia do wyliczania etatów subwencyjnych na rok 2021 Przykład liczenia etatu nauczyciela do subwencji Kalkulator opracowany w Kuratorium Oświaty w Kielcach (uwzględniający bardziej skomplikowane jednostki złożone): SIO. Kalkulator etatów subwencyjnych (wszelkie zauważone błędy w działaniu tego kalkulatora proszę zgłaszać na adres: robert.blaut@kuratorium.kielce.pl)

12 stycznia 2021

Wprowadzone 11 stycznia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: W jednostce złożonej możliwość jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału dodatkowego WWR oraz do oddziału podstawowego w szkole artystycznej bez pionu ogólnokształcącego RSPO: Wprowadzenie zmian terytorialnych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy z dnia 31 lipca […]

8 stycznia 2021

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2021 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO w okresie od 1 marca 2019 do 29 lutego 2020)

UWAGA! Wagi P37, P38 i P39 nie obejmują uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. Waga P37 nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym realizował nauczanie indywidualne lub przebywał […]

6 stycznia 2021

SIO. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający obowiązek szkolny w ORW

Uwaga! Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW) też jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym (ORW)! Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest klasyfikowany przez daną szkołę, a faktycznie nie chodzi do tej szkoły, natomiast spełnia obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (ORW) powinien być zarejestrowany w dwóch jednostkach: Szkoła, która klasyfikuje tego ucznia, wykonuje następujące czynności w aplikacji SIO: rejestruje ucznia, rozpoczyna mu […]

23 grudnia 2020

SIO. Problemy z nieuwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w raportach z SIO

Warunkiem uwzględnienia w subwencji: dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania jest: rejestracja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zakończona poprawną weryfikacją tego dokumentu w SIO, rejestracja okresu obowiązywania opinii – krytycznie ważne jest wprowadzenie poprawnej daty przedłożenia dokumentu przez rodzica w placówce, rejestracja oddziału dodatkowego „Wczesne wspomaganie rozwoju” i przypisanie dziecka do tego oddziału z […]

16 grudnia 2020

SIO. Wyliczanie łączonego pensum oraz przeliczonych wartości do wpisania do SIO

Niniejszy arkusz umożliwia wyliczanie łączonego pensum oraz wylicza wartości przeliczone godzin obowiązków do wpisania do SIO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyOHVy_ZUAEvWU5pphISy2linNLnEI8HBObLcnb2g_4/edit?usp=sharing W żółtych polach należy podać tygodniową liczbę godzin i pensum dla tej liczby godzin, reszta zostanie wyliczona. W arkuszu w żółtych polach są podane przykładowe dane, należy je usunąć przed wprowadzaniem własnych. Obliczanie łączonego pensum jest oparte o […]

7 grudnia 2020

Wprowadzone 7 grudnia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń: Lista oddziałów – dodanie funkcji grupowego usuwania zgłoszenia uczniów do egzaminu oraz informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej Dane zbiorcze: Biblioteka – zmiana opisu pola „Książki” na „Książki o objętości co najmniej 49 stron” oraz dodanie pozycji „Książki o objętości poniżej 49 stron”  

19 listopada 2020

Wprowadzone 19 listopada 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń: Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia Miejsce zamieszkania – ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW w bieżącym roku szkolnym okresem miejsca zamieszkania Miejsce praktycznej nauki […]

4 listopada 2020

SIO. Wykazywanie nieobecności nauczycieli przebywających na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy

Nauczycielom przebywającym na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy, czyli będącymi niezdolnymi do pracy w nieobecnościach w zależności od liczby dni nieobecności należy wpisać: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, tj. choroba trwająca łącznie do 33 dni w […]

23 września 2020

SIO. Oddział „poniżej 0”, czy oddział „0”, a może oddział łączony?

Od 2 września 2020 tego pytania (problemu) już nie ma. Wszystkie oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego rejestruje się jako „wychowanie przedszkolne”, czyli jeśli mamy: jeden oddział Krasnoludki z sześciolatkami, to rejestrujemy jako: „wychowanie przedszkolne” Krasnoludki jeden oddział Muchomorki z pięciolatkami, czterolatkami, trzylatkami, to rejestrujemy jako: „wychowanie przedszkolne” Muchomorki jeden oddział Smerfy z pięciolatkami i sześciolatkami, to rejestrujemy jako: […]

16 września 2020

SIO. Brak składnika „wynagrodzenie chorobowe” nie jest błędem aplikacji

Wiele osób zadaje pytanie, jak wykazać składnik wynagrodzenia nauczycieli, który poprzednio wykazywany był jako „wynagrodzenie chorobowe”. Odpowiedź jest prosta. Tego składnika już się nie wykazuje, ponieważ brak jest podstawy prawnej do zbierania tego typu informacji w systemie informacji oświatowej. W związku z tym z listy składników formularza wynagrodzeniowego nauczycieli składnik „wynagrodzenie chorobowe” został usunięty z […]