Kategoria: System Informacji Oświatowej

15 czerwca 2018

Nowe SIO. Wymóg ustawienia poprawnej daty i godziny na komputerze!

W celu bezproblemowej pracy z „nowym SIO” na stronie sio​.men​.gov​.pl wymagane jest bezwzględnie poprawne ustawienie daty i godziny na urządzeniu, na którym pracujemy w „nowym SIO”. Nieprawidłowa data i godzina skutkować będzie niepoprawną pracą aplikacji „nowego SIO”. Przykładowo: nie będą się rozwijać listy w formularzach.

25 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno-​​pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami  Oddziały dodatkowe:… czytaj więcej

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki niebędące szkołami typu CKP, CKU oraz ODIDZ wprowadzają dane osobowe uczniów WYŁĄCZNIE w przypadku uczestnictwa w KKZ lub zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki takie jak: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą wprowadzać do nowego SIO dane osobowe uczniów… czytaj więcej

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki oświatowo-​wychowawcze oraz placówki artystyczne wprowadzają dane identyfikacyjne ucznia WYŁĄCZNIE w przypadku zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej placówki oświatowo-​​wychowawcze oraz placówki artystyczne takie jak: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, pozaszkolne… czytaj więcej

2 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 30 kwietnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wykaz wprowadzonych 30 kwietnia 2018 zmian w Systemie Informacji Oświatowej: Poradnie psychologiczno-​​pedagogiczne i specjalistyczne: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie (UWAGA! Te funkcje są niedostępne (na razie) w szkołach i placówkach oświatowych): orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-​​wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Lista zarejestrowanych orzeczeń oraz opinii (UWAGA! Ta… czytaj więcej

27 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 marca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały dodatkowe: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych IPET Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Kwalifikacyjnych kursów zawodowych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Grup języka mniejszości narodowej Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Oddział przygotowawczy Uczniowie: Indywidualne i grupowe przypisanie do oddziału podstawowego w oddziałach szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego Przypisanie do oddziałów… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Wyjaśnienia dotyczące braku kwalifikacji nauczycieli typu oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika

Ze słownika S34, używanego do określenia kwalifikacji nauczycieli w tabeli N7, wykreślone zostały oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika. Ma to związek z likwidacją kolegiów nauczycielskich, w których mogli występować nauczyciele, posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Wiele osób pyta, w jaki sposób wykazać kwalifikacje nauczycieli,  którzy ukończyli oligofrenopedagogikę, tyflopedagogikę… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczący liczby uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju w tabeli U1

Od bieżącej edycji w starym SIO gromadzone są dane o liczbie uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju (w tabeli U1, kol. 13 i 14). Wiele pytań dotyczy wykazywania obowiązków nauczycieli realizujących to zadanie. W tej edycji nie wyszczególniamy tych obowiązków, tzn. jeśli nauczyciel realizuje z uczniem zajęcia np. z języka polskiego… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Sprostowanie błędu w instrukcji merytorycznej dotyczącej tabeli DO1

W instrukcji przekazywania danych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. w przykładzie dotyczącym wiersza 30 w tabeli DO1 wkradł się błąd. Poprawne brzmienie ostatniego akapitu przed opisem wiersza 31 powinno wyglądać następująco: W październiku liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosiła 5/22=0,23. W okresie listopad – marzec 1 w… czytaj więcej

22 marca 2018

Stare SIO. Projektowane podwyżki dla nauczycieli, a spis na 31 marca 2018

W związku z pojawiającymi się dosyć powszechnie pytaniami o kwestię wykazywania w starym SIO na 31 marca 2018 projektowanych podwyżek dla nauczycieli uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za… czytaj więcej

12 marca 2018

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2018 należy wykonać za pomocą programu do starego SIO 3.24: Program starego SIO 3.24 do pobrania Instrukcje wprowadzania i przekazywania danych   Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki… czytaj więcej

9 marca 2018

Nowe SIO. Problem z przypisywaniem absolwentów szkoły podstawowej do oddziałów gimnazjalnych w tej samej szkole podstawowej

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że poprawka umożliwiająca przypisanie do oddziałów uczniów oddziałów gimnazjalnych, które zostały włączone do szkół podstawowych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w tej szkole podstawowej, zostanie udostępniona w terminie późniejszym. Informacja o udostępnieniu tej funkcji będzie dostępna na stronie: https://​cie​.men​.gov​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​m​o​d​e​r​n​i​z​a​c​j​a​–​s​i​o​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​ci/

7 marca 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego… czytaj więcej

5 marca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 2 marca 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie pobytu wychowanka Rejestracja nauki (grupowo i indywidualnie) w szkołach policealnych Przypisanie do oddziałów podstawowych (indywidualnie i grupowo) w szkołach policealnych Rejestracja pozostałych danych dziedzinowych: Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego Indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w… czytaj więcej

14 lutego 2018

Nowe SIO. Nie wolno usuwać uczniów, którzy ukończyli szkołę, ani nauczycieli, którzy zakończyli pracę w szkole

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi udostępnionej w nowym systemie informacji oświatowej funkcji usuwania ucznia oraz usuwania nauczyciela Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że funkcja ta służy do usuwania danych identyfikacyjnych osób pomyłkowo wprowadzonych do nowego SIO, czyli osób, które nie są i nigdy nie były uczniami szkoły lub (w… czytaj więcej

14 lutego 2018

Nowe SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-​mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-​​mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 stycznia 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie: Rejestracja nauki ucznia (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usuwanie nauki ucznia (indywidualnie) Rejestracja nauki wychowanka (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usuwanie nauki wychowanka (indywidualnie) Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku szkolnego Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Przypisanie do oddziału podstawowego (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usunięcie przypisania… czytaj więcej

27 listopada 2017

Nowe SIO. Wprowadzone 27 listopada 2017 roku zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

27 listopada 2017 roku wprowadzono następujące zmiany w Systemie Informacji Oświatowej: Funkcja „Nie pamiętasz hasła”: Naprawa nieprzewijającego się formularza w przeglądarce Mozilla Firefox. Użytkownicy: Wyłączenie możliwości cofnięcia własnego upoważnienia. Oddziały: Włączenie możliwości rejestracji oddziałów podstawowych. Włączenie możliwości modyfikacji oddziałów podstawowych. Włączenie możliwości usuwania oddziałów podstawowych.