Kategoria: System Informacji Oświatowej

6 sierpnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 6 sierpnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO – potwierdzenie tożsamości przez ePUAP Uczniowie: Grupowe usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki Dane zbiorcze: Wydatki – zniesienie wymagania na ujemne wykonanie przy „zerowym” planie

29 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 29 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki – gminy i miasta na prawach powiatu Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o rozwiązaniu, wygaśnięciu lub planowaniu… czytaj więcej

26 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 23 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Udostępnienie możliwości zakończenia przypisania ucznia do oddziału podstawowego z datą końca roku szkolnego (31 sierpnia 2019) dla statusów przypisania „ukończył szkołę”, „otrzymał promocję”, „nie otrzymał promocji”, „nie podlega klasyfikacji rocznej” Dane zbiorcze: Wiek komputerów – zwiększenie dopuszczalnej liczby komputerów do 999 Wydatki – Rb-​​28S – dodanie rozdziału 80153

16 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 17 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Adres zamieszkania – dodanie państw: Szwajcaria, Belgia, Grecja, Włochy Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o dożywianiu RSPO: W jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość dodania informacji o etapach edukacyjnych i nauczanych w szkole zawodach za poprzednie lata szkolne.

1 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 1 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciel: Umożliwienie wprowadzania składnika wynagrodzenia „dodatek za wysługę lat” bez potrzeby wprowadzenia składnika „wynagrodzenie zasadnicze” w przypadku nauczycieli, którym wykazano nieobecności „urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego” lub „niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy” Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja,… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 10 czerwca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Udostępnienie nowych PKD dla placówek MOW, MOS, SOSW Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół: szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej, odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy dla danego typu szkoły, np. dla szkoły podstawowej specjalnej będzie to… czytaj więcej

20 maja 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 20 maja 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o uczęszczaniu na zajęcia wychowania do życia w rodzinie Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o pomocy materialnej udzielanej przez JST Uczniowie Adres zamieszkania – dodanie państw: Dania, Finlandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki Dodanie komunikatów informacyjnych o potrzebie posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o… czytaj więcej

13 maja 2019

Nowe SIO. Komunikat w sprawie wykazywania przyczyny nieprowadzenia zajęć w związku z chorobą

Informujemy, że zmieniony został słownik formularza „Nieobecności” w nowym SIO, gdzie zamiast pozycji „niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą” pojawiło się określenie „niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy”. Taka zmiana oznacza, że obecnie nie jest możliwe (brak podstawy prawnej)… czytaj więcej

29 kwietnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 29 kwietnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o placówce kształcenia i doskonalenia Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o pracownikach odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o placówce oświatowo-​​wychowawczej Czas pracy przedszkola – możliwość rejestracji danych na bieżący rok szkolny Liczba miejsc – możliwość rejestracji danych na bieżący rok szkolny Nauczyciele:… czytaj więcej

12 kwietnia 2019

Nowe SIO. Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie umieszczania w SIO danych strajkujących nauczycieli

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych. Ustawa z dnia 15 stycznia 2011 r. o systemie informacji oświatowej określa rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji… czytaj więcej

11 kwietnia 2019

Nowe SIO. Obowiązek przekazywania danych od przyczynie nieprowadzenia zajęć

Obowiązek przekazywania do nowego SIO informacji o przyczynie nieprowadzenia zajęć nauczycieli wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy o systemie informacji oświatowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1900) oraz par. 27 rozporządzenia Ministra Edukacji… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 1 kwietnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie nowych filtrów na liście placówek w RSPO: sposób ewidencjonowania, status publiczno-​​prawny, kategoria uczniów, czy samodzielna, czy w zespole, czy w jednostce złożonej, czy posiada filię, czy filia. Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o udzielonej pomocy materialnej w szkole Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o zajęciach dodatkowych dla uczniów w… czytaj więcej

18 marca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 marca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Wyświetlenie informacji o osobie do kontaktu z GUS w podglądzie szczegółów szkoły/​​placówki oświatowej Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-​​pedagogiczne Umożliwienie filtrowania ucznia po jego identyfikatorze Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie… czytaj więcej

4 marca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 4 marca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Ograniczenie możliwości rejestracji informacji o otrzymywaniu dotacji dla szkół i placówek oświatowych tylko, gdy jednostką przekazującą dane do RSPO jest powiat ziemski lub miasto na prawach powiatu Uczniowie: Dodanie blokady – dla uczniów, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu, w przypadku chęci zaznaczenia przerwania nauki w oddziale, konieczne jest wcześniejsze… czytaj więcej

18 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/​​Minister Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób pełniących obowiązki nauczyciela zatrudnionych na umowy cywilnoprawne Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wynagrodzeniach osób na stanowiskach pedagogicznych (organy wykonujące zadania z… czytaj więcej

4 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 3 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba korzystających i udzielonych pomocy Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba orzeczeń o braku potrzeby korzystania z zajęć specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni gruntów budowlanych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zakresie dostosowania szkoły/​​placówki do potrzeb… czytaj więcej

30 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 21 stycznia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość dodania kilku statusów młodocianego pracownika w różnych okresach w ramach przypisania do oddziału podstawowego Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o bezprzewodowym dostępie do internetu Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wieku komputerów Szczegóły podmiotu w jednostkach pozarejestrowych: Możliwość edycji… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Stare SIO. Komunikat w sprawie losów „starego” systemu informacji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był… czytaj więcej