Kategoria: System Informacji Oświatowej

6 grudnia 2019

SIO. Wyliczanie łączonego pensum oraz przeliczonych wartości do wpisania do SIO

Niniejszy arkusz umożliwia wyliczanie łączonego pensum oraz wylicza wartości przeliczone godzin obowiązków do wpisania do SIO: https://​docs​.google​.com/​s​p​r​e​a​d​s​h​e​e​t​s​/​d​/​1​c​y​O​H​V​y​_​Z​U​A​E​v​W​U​5​p​p​h​I​S​y​2​l​i​n​N​L​n​E​I​8​H​B​O​b​L​c​n​b​2​g​_​4​/​e​d​i​t​?​u​s​p​=​s​h​a​r​ing W żółtych polach należy podać tygodniową liczbę godzin i pensum dla tej liczby godzin, reszta zostanie wyliczona. W arkuszu w żółtych polach są podane przykładowe dane, należy je usunąć przed wprowadzaniem własnych. Obliczanie… czytaj więcej

2 grudnia 2019

SIO. Urlop bezpłatny. Jaka podstawa prawna? Czy art. 68 ust. 1 KN, czy art. 17 ust 2 lub 2a KN, a może art. 174 par. 1 Kodeksy Pracy?

W SIO zmienione zostały słowniki przyczyn nieobecności nauczyciela. Obecnie zamiast ogólnego terminu „urlop bezpłatny” występują trzy osobne terminy, które mogą wskazywać na urlop bezpłatny nauczyciela: urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karta Nauczyciela… czytaj więcej

2 grudnia 2019

Wprowadzone 2 grudnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski: Umożliwienie cofania upoważnień pracowników przez pracownika upoważnionego do upoważniania współpracowników RSPO: Udostępnienie funkcjonalności przekazywania placówek Dodanie zawodu dla szkół policealnych „inny – charakteryzator” Oddziały: Wyświetlanie pola „Oznaczenie oddziału przekazywane OKE” zostało ograniczone tylko do poziomu klasy, w której odbywają się egzaminy zewnętrzne Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia… czytaj więcej

2 grudnia 2019

Sposób wyliczania etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (przykład oraz arkusz kalkulacyjny)

Do wyliczenia etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zostały przyjęte następujące założenia: Szkoła lub placówka oświatowa jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Uwzględniane są stosunki pracy zawarte na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, czyli w SIO z następującą podstawą prawną: Umowa o pracę na czas określony… czytaj więcej

28 listopada 2019

SIO. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający obowiązek szkolny w ORW

Uwaga! Ośrodek rewalidacyjno-​​edukacyjno-​​wychowawczy (OREW) też jest ośrodkiem rewalidacyjno-​​wychowawczym (ORW)! Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest klasyfikowany przez daną szkołę, a faktycznie nie chodzi do tej szkoły, natomiast spełnia obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-​​wychowawczym (ORW) powinien być zarejestrowany w dwóch jednostkach: Szkoła, która klasyfikuje tego ucznia, wykonuje następujące czynności w aplikacji… czytaj więcej

14 listopada 2019

Komunikat w sprawie prawidłowej realizacji przepisów prawa dotyczących rozliczania obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Szanowni Rodzice, Przypominam, że zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) nauka w naszym kraju jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem… czytaj więcej

12 listopada 2019

SIO. Wstępne raporty subwencyjne

W Strefie SIO zostały udostępnione wstępne raporty subwencyjne. Mają one jedynie charakter pomocniczy przy weryfikacji danych do naliczania subwencji na rok 2020. NIE NALEŻY POTWIERDZAĆ POPRAWNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. Weryfikacja ostatecznych danych subwencyjnych na rok 2020 nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z art. 50 ustawy z… czytaj więcej

7 listopada 2019

SIO. Przypomnienie o konieczności przekazania wybranych danych w terminie do 10 października 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie przypominamy, że do 10 października należało wprowadzić do SIO niektóre dane zbiorcze, między innymi: dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie wg stanu na 30 września. Link… czytaj więcej

7 listopada 2019

SIO. List MEN w sprawie uzupełniania danych dziedzinowych i identyfikacyjnych ucznia

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego, uprzejmie przypominamy o obowiązku uzupełniania w SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia w zakresie: kraju pochodzenia (jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim) miejsca zamieszkania ucznia Link do instrukcji: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​u​c​z​n​i​o​w​ie/ Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie… czytaj więcej

28 października 2019

SIO. Wprowadzone 28 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami – nowe pozycje dostępne od III kwartału 2019 r. Oddziały: Umożliwienie rejestracji oddziałów łączonych w szkole podstawowej dla dorosłych RSPO: Zablokowanie możliwości modyfikacji informacji o posiadaniu obwodu na „nie”, jeśli w tej szkole zostały wprowadzone dane dziedzinowe ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego w… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Termin minął 10 października 2019

MEN przypomina, że do 10 października należało wprowadzić w SIO dane uczniów i zgłosić ich do egzaminu ósmoklasisty. Jest to konieczne działanie poprzedzające przekazanie danych do OKE w nowym systemie informatycznym. Dyrektorzy szkół, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o pilne wprowadzenie danych w SIO. Odnośnik do instrukcji w SIO:… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Nowe raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie

W Strefie SIO (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) pojawiły się nowe pożyteczne raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie. Liczba uczniów oddziałów podstawowych w roku szkolnym 2019/​​2020 w dniu 30.09.2019 Raport zawiera informacje o liczbie uczniów w oddziałach podstawowych w szkole/​​placówce w dniu 30.09.2019. Liczba uczniów w oddziałach WWR… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Gminy NIE przekazują danych o WSZYSTKICH uczniach w związku z kontrolą obowiązku nauki

Art. 42 pkt 9 ustawy o systemie informacji oświatowej mówi: Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – gminy; Powyższy artykuł mówi nam, że gminy przekazują dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane dziedzinowe uczniów w związku z rozliczaniem… czytaj więcej

21 października 2019

SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e‑mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e‑mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

21 października 2019

Wprowadzone 14 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie możliwości uzupełnienia informacji o posiadaniu/​​nieposiadaniu internatu w danych szkoły lub placówki za poprzednie lata szkolne Nauczyciel: Wyświetlanie na liście wynagrodzeń sumy wprowadzanych składników Wydatki – wynagrodzenie zasadnicze nie jest wymagane w przypadku zarejestrowania wybranych nieobecności w okresie sprawozdawczym Uczniowie: Dodanie możliwości grupowego usunięcia uczniów z oddziału Umożliwienie przypisania… czytaj więcej

9 października 2019

SIO. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Dane dziedzinowe o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej należy uzupełnić tylko dla uczniów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły podstawowej, którzy obowiązek szkolny realizują w tej szkole obwodowej. Nie należy wypełniać tego formularza, jeżeli miejsce zamieszkania ucznia jest poza obwodem szkoły. Pod pojęciem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły nie należy… czytaj więcej

7 października 2019

SIO. Problem z formularzami „Wydatki” oraz „Rozwiązanie stosunku pracy”

W specyficznych warunkach (mały ekran komputera, dużo wierszy do wprowadzenia) w SIO objawia się problem z brakiem możliwości zapisania wypełnionego formularza „Wydatki” lub „Rozwiązanie stosunku pracy” – przycisk „Zapisz” znajduje się poniżej dolnej krawędzi ekranu i nie jest możliwe przewinięcie formularza do góry. W takiej sytuacji przed zapisaniem należy kilkukrotnie… czytaj więcej

2 października 2019

SIO. Problemy z nieuwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w raportach z SIO

W związku z powtarzającymi się pytaniami wyjaśniam, że warunkiem uwzględnienia w subwencji: dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania jest: rejestracja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zakończona poprawną weryfikacją tego dokumentu w SIO, rejestracja okresu obowiązywania opinii – krytycznie ważne jest wprowadzenie poprawnej daty przedłożenia dokumentu przez rodzica w placówce,… czytaj więcej

2 października 2019

SIO cały czas działa – czas na weryfikację, uzupełnienie danych, korekty

W związku z pojawiającymi się dziwnymi interpretacjami daty 30 września 2019 w kontekście naliczenia subwencji uprzejmie wyjaśniamy, że: system SIO cały czas działa, nie jest możliwe zablokowanie tego systemu, bo minął termin 30 września, cały czas możliwe jest uzupełnianie danych, których nie zdążyliśmy wpisać w terminach określonych w ustawie o… czytaj więcej

26 września 2019

Wprowadzone 26 września 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski i upoważnienia: Dodanie nowego zakresu uprawnień „upoważnianie współpracowników” Umożliwienie upoważniania współpracowników przez osoby, które posiadają zakres uprawnień „upoważnianie współpracowników” RSPO: W szkołach artystycznych rejestrowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwość modyfikowania statusów publiczno-​​prawnych „Niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej” na „Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej… czytaj więcej