26 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego przypominam, iż zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej… czytaj więcej

20 listopada 2020

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Przekazujemy kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał… czytaj więcej

19 listopada 2020

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy… czytaj więcej

17 listopada 2020

Istotne zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych – COVID-19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – Covid-19. Na ww. platformę należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu hybrydowego/mieszanego w: przedszkolach,… czytaj więcej

10 listopada 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół… czytaj więcej

13 października 2020

Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie kształcenie u… czytaj więcej

4 grudnia 2020

Cyfrowa przedsiębiorczość – nowe warsztaty dla młodzieży w CDT

Centralny Dom Technologii startuje z nowym cyklem edukacyjnym, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do poruszania się w świecie e-commerce. Podczas zajęć przygotowanych z udziałem merytorycznym Allegro, nie zabraknie praktycznej wiedzy oraz treningu nabytych umiejętności w formie realizacji konkretnych zadań.… czytaj więcej

4 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – listopad 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 16 kontroli planowych. 1 kontrola dotyczyła zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia… czytaj więcej

3 grudnia 2020

Komunikat w sprawie Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych

Organizatorzy Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych informują, iż z powodu obostrzeń związanych z COVID – 19 i długotrwałego zdalnego nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, rywalizacja pocztów sztandarowych w ramach IX edycji Turnieju nie odbędzie się. X edycja Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych jest zaplanowana na wiosnę 2021 roku. O szczegółach organizatorzy… czytaj więcej

3 grudnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w listopadzie 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 7 17,95% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1… czytaj więcej

2 grudnia 2020

Projekt prestudia.pl

Fundacja Imperio realizuje projekt wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. Na stronie www.prestudia.pl zamieszczane są wykłady z różnych dziedzin rozwijające zdolności, poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój młodych ludzi. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.… czytaj więcej

1 grudnia 2020

Ruszyła kolejna edycja dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.… czytaj więcej

1 grudnia 2020

Zapraszamy udziału w akcji MEN Razem na Święta

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem naszej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji… czytaj więcej

1 grudnia 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – COVID-19

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia… czytaj więcej

30 listopada 2020

ORE: szkolenie online „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”. Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania języków obcych uczniów… czytaj więcej

30 listopada 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową… czytaj więcej

30 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” (10-11 grudnia 2020 r.)

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Wydarzenia odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 r. i zostanie przeprowadzone w formule on-line.… czytaj więcej

30 listopada 2020

Konkurs „Od pomysłu do przemysłu” V edycja

Politechnika Rzeszowska wraz z Zakładem Elektroniki i Automatyki CHIP organizują V edycję konkursu „Od pomysłu do przemysłu”. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywniejszego poznawania zawodu jaki wybrali, kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabywanej na przedmiotach teoretycznych, ale także zaszczepienie i rozwijanie pasji.… czytaj więcej

30 listopada 2020

Konferencja online „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się”

Konferencja „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się” to otwarte wydarzenie programu „Szkoła ucząca się” skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek.… czytaj więcej