Kategoria: System Informacji Oświatowej

23 października 2018

Nowe SIO. Dwa nowe ważne raporty subwencyjne pokazujące stany na 30 września 2018 i uwzględniające późniejsze korekty

W „Strefie dla zalogowanych” (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) w sekcji „Raporty SIO2” udostępnione zostały dwa nowe ważne raporty subwencyjne, których danymi źródłowymi jest baza nowego SIO: Wykaz szkół i placówek z liczbą uczniów wg stanu na 30 IX 2018 – raport zawiera informację o liczbie uczniów subwencyjnych wg stanu na 30 września 2018… czytaj więcej

22 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 22 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Rezygnacja z możliwości modyfikacji formy stosunku pracy Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika w Izbach Rzemieślniczych Uszczegółowienie komunikatu o przypisaniu ucznia do innego oddziału wczesnego wspomagania rozwoju Dodanie możliwości zgłoszenia… czytaj więcej

19 października 2018

Stare SIO. Błędy w raporcie subwencyjnym naprawione w nowej wersji programu starego SIO

Zalecam wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu do starego SIO ze strony: https://​cie​.men​.gov​.pl/​s​i​o​–​s​t​r​o​n​a​–​g​l​o​w​n​a​/​s​i​o​–​p​r​o​g​r​a​m​y​–​d​o​–​p​o​b​r​a​n​ia/. Nowa wersja zawiera szereg poprawek do raportu subwencyjnego. Uwaga! Automatyczna aktualizacja w tym wypadku nie zadziała, ponieważ poprawiony program ma ten sam numer wersji co poprzedni, błędnie działający: 3.25.6, dlatego muszą Państwo pobrać… czytaj więcej

19 października 2018

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/​2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO) oraz przypomina o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do… czytaj więcej

17 października 2018

Nowe SIO. Jak radzić sobie z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem”?

Z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem” możemy spotkać się podczas dokonywania operacji zakończenia przypisania do oddziału. Ten błąd oznacza, że w roku szkolnym, którego dotyczy przypisanie została dodana jakaś dana dziedzinowa (np. indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki etc.) z wpisaną… czytaj więcej

8 października 2018

Nowe SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e‐​mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e‐​​mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

4 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały: Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przysposabiający do pracy” Nauczyciele: Limit godzin w umowach cywilno‐​​prawnych zwiększony do 1000 Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza inne kwalifikacja do zajmowanego stanowiska Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza dodatkowe… czytaj więcej

1 października 2018

Stare SIO. Zmiana w zasadach wykazywania godzin ponadwymiarowych

W przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną. Źródło (strona 41) instrukcji merytorycznej: https://​cie​.men​.gov​.pl/​p​r​o​g​r​a​m​y​/​3​.​2​5​.​0​/​i​n​s​t​r​u​k​c​j​e​/​I​n​s​t​r​u​k​c​j​a​_​m​e​r​y​t​o​r​y​c​z​n​a​_​S​I​O​_​–​_​3​0​_​w​r​z​e​s​n​i​a​_​2​0​1​8​.​pdf Aktualizacja z dnia 1 października 2018:  Uwaga!  Od powyższej zasady są tylko dwa… czytaj więcej

23 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 21 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie Zniesienie obowiązku przypisania dwóch języków podczas przypisywania uczniów do oddziałów podstawowych o specyfice „specjalny” Start Dodawanie, modyfikacja, usuwanie zawodów przez dyrektorów i pracowników szkół artystycznych rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Oddziały Dodawanie, modyfikacja, usuwanie oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych

18 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 18 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Dla wybranych orzeczeń zniesienie obowiązku wpisania dwóch języków obcych podczas przypisywania do oddziału Ograniczenie możliwości rejestracji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jednego ucznia do jednego podmiotu Nauczyciele: Dodanie obowiązku nauczyciela „Brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” w typie obowiązku „inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia” Dane zbiorcze:… czytaj więcej

8 września 2018

Stare SIO. Obowiązek wpisywania w tabelu I1 pełnej nazwy jednostki zgodnej z RSPO

Od obecnej edycji „starego SIO” w polu nazwa szkoły/​​placówki w tabeli I1. Identyfikacja obligatoryjnie należy wpisać pełną nazwę zespołu, szkoły/​​placówki (nazwa powinna być zgodna z nazwą w RSPO). W tym celu pole to zostało poszerzone. Jednocześnie ze względów technicznych zachowane zostało pole „Patron”, co oznacza, że patron będzie występował zarówno… czytaj więcej

6 września 2018

Nowe SIO. Grupowe dodanie miejsca zamieszkania ucznia

Formularz miejsce zamieszkania należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły! Jeśli uczeń został zarejestrowany w celu wykazania np. obowiązku szkolnego nie należy wypełniać tego formularza. W ostatniej aktualizacji systemu SIO dodano możliwość grupowego definiowania miejsca zamieszkania uczniów. Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​g​r​u​p​o​w​e​–​d​o​d​a​n​i​e​–​m​i​e​j​s​c​a​–​z​a​m​i​e​s​z​k​a​n​ia/

6 września 2018

Nowe SIO. Grupowa promocja uczniów do następnej klasy

W ostatniej aktualizacji udostępniono możliwość grupowego promowania uczniów do następnej klasy. Szczegółowe informacje dostępne są w filmach instruktażowych: Krok pierwszy: Grupowe zamknięcie przypisania ucznia do oddziału – otrzymał promocję Krok drugi: Grupowe przypisanie do oddziału podstawowego Dodatkowy film prezentuje obydwa kroki w jednym rzucie: Grupowa promocja ucznia

6 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym” – rejestracja oddziałów możliwa jest od roku szkolnego 2018/​​2019 Zmiana wymagań rejestracji oddziałów podstawowych w związku z nauczanymi językami obcymi w niektórych typach szkół Uwaga, do kolejnego wdrożenia zablokowana została możliwość rejestracji oddziałów podstawowych w… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Nowe SIO. Zasoby: Aktualności, Instrukcje, Pomoc i inne

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności instrukcji do nowego SIO uprzejmie informuję, że na stronie logowania do systemu nowego SIO (https://​sio​.men​.gov​.pl) bezpośrednio pod okienkiem do logowania do systemu są opublikowane następujące odnośniki: Aktualności – pod tym odnośnikiem Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) zamieszcza najświeższe komunikat… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Stare SIO. Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 w aplikacji SIO 3.25

Spis w „starym” SIO wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO w wersji 3.25 lub wyższej (np. 3.25.1, 3.25.2 itd.) Program do pobrania ze strony: https://​cie​.men​.gov​.pl/​s​i​o​–​s​t​r​o​n​a​–​g​l​o​w​n​a​/​s​i​o​–​p​r​o​g​r​a​m​y​–​d​o​–​p​o​b​r​a​n​ia/ UWAGA! Podczas wypełniania tabel na 10 i 30 września 2018 muszą Państwo bezwzględnie pracować z aktualną instrukcją… czytaj więcej

27 sierpnia 2018

Stare i Nowe SIO. Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

Uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym… czytaj więcej

27 sierpnia 2018

Stare SIO. Komunikat dotyczący zmiany w „Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (10 i 30 września 2018)”

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit: „Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub… czytaj więcej