20 czerwca 2023

Przypomnienie o obowiązku uzupełnienia adresu strony internetowej lub strony Biuletynu Informacji Publicznej

System Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
publicznych oraz niepublicznych województwa świętokrzyskiego

Art. 7 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2597) zobowiązuje dyrektorów szkół i placówek oświatowych do przekazania danych o aktualnym adresie strony internetowej, jeśli taka strona jest prowadzona.

Jakkolwiek żadne przepisy nie nakazują jednostkom oświatowym prowadzenia strony internetowej, to już art. 8 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) nakazuje podmiotom wykonującym zadania publiczne lub dysponującym majątkiem publicznym do prowadzenia strony internetowej w formie Biuletynu Informacji Publicznej.

Obowiązek ten dotyczy zarówno szkół i placówek oświatowych publicznych, jak i niepublicznych, wykonujących zadania publiczne, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2011 r. I OSK 1630/11, który stwierdził, że w myśl art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oświatę oraz kształcenie należy uznać za zadania publiczne, nawet w przypadku, gdy są one realizowane przez szkoły niepubliczne.

W związku z powyższym bardzo proszę o niezwłoczne uzupełnienie w systemie informacji oświatowej adresu strony internetowej, która musi posiadać wyeksponowany adres Biuletynu Informacji Publicznej lub uzupełnienia adresu strony internetowej prowadzonej w postaci Biuletynu Informacji Publicznej.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki