20 lutego 2023

Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57) podmiot publiczny obowiązany jest udostępnić elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnić jej obsługę.

W rozumieniu ww. ustawy podmiotami publicznymi są podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 tej ustawy, wśród których znajdują się także jednostki budżetowe. Przedszkola, szkoły, a także placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są prowadzone w formie jednostki budżetowej, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) i dlatego odnoszą się do nich regulacje wskazane w art. 16 i art. 16a ww. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podsumowując w publicznym przedszkolu, publicznym punkcie przedszkolnym, publicznej szkole, także innej publicznej placówce oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego musi funkcjonować elektroniczna skrzynka podawcza (ESP).

Załączniki