Kategoria: Doradztwo zawodowe

3 listopada 2016

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)

Elek­tro­nicz­ne Cen­trum Akty­wi­za­cji Mło­dzie­ży (ECAM) to nowa plat­for­ma dla mło­dy­ch ludzi poszu­ku­ją­cy­ch pra­cy, mają­cy­ch trud­no­ści w nauce, lub pro­ble­my z funk­cjo­no­wa­niem w swo­im śro­do­wi­sku. ECAM to sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny pro­wa­dzo­ny przez Ochot­ni­cze Huf­ce Pra­cy, dzię­ki któ­re­mu może­sz otrzy­mać kon­kret­ne infor­ma­cje o tym gdzie znaj­du­je się naj­bliż­sza jed­nost­ka OHP, któ­ra może udzie­lić Ci pomo­cy w zakre­sie edu­ka­cji czy […]

8 października 2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Sza­now­ni Pań­stwo, Wyż­sza Szko­ła Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­ny­ch im. prof. Edwar­da Lipiń­skie­go w Kiel­ca­ch oraz Samo­rzą­do­wy Ośro­dek Doradz­twa Meto­dycz­ne­go i Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch orga­ni­zu­ją w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w rama­ch Ogól­no­pol­skie­go Tygo­dnia Kariery’2015 cykl zajęć warsz­ta­to­wy­ch i pre­zen­ta­cji dla uczniów i nauczy­cie­li pt. „Już dziś zapla­nuj […]

16 września 2015

WAŻNE! Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Sza­now­ni Pań­stwo dyrek­to­rzy i nauczy­cie­le gim­na­zjów woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Przed­sta­wi­cie­li kadry gim­na­zjów, któ­re do tej pory nie wzię­ły udzia­łu w szko­le­niu z zakre­su doradz­twa edu­ka­cyj­no-zawo­do­we­go, zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszej ofer­ty – III eta­pu szko­leń przy­go­to­wa­ny­ch w rama­ch pro­jek­tu „Edu­ka­cja dla pra­cy etap 2”. Wie­dza i umie­jęt­no­ści zdo­by­te pod­czas szko­le­nia, pozwo­lą uczest­ni­kom na pod­nie­sie­nie w szko­le jako­ści […]

10 czerwca 2015

WAŻNE – Dyrektorzy gimnazjów – Edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Sza­now­ni Pań­stwo dyrek­to­rzy gim­na­zjów woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W związ­ku z pismem otrzy­ma­nym z KOWE­ZiU w dniu 8.06.2015 r. zwra­cam się ponow­nie z gorą­cą proś­bą o wzię­cie udzia­łu w dar­mo­wym szko­le­niu pt.: „Doradz­two zawo­do­we – od dia­gno­zy do ewa­lu­acji – prak­tycz­ne wspar­cie szkół gim­na­zjal­ny­ch” w rama­ch pro­jek­tu pt. „Edu­ka­cja dla pra­cy – etap 2”. Jak Pań­stwo wie­cie, roz­wi­ja­nie […]

4 maja 2015

WAŻNE – Dyrektorzy gimnazjów – Edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy, nauczy­cie­le wycho­waw­cy w gim­na­zja­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W rama­ch dzia­łal­no­ści wspie­ra­ją­cej kadry oświa­to­we w zakre­sie doradz­twa edu­ka­cyj­no – zawo­do­we­go Kra­jo­wy Ośro­dek Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej i Usta­wicz­nej (KOWE­ZiU) kon­ty­nu­uje edy­cję szko­leń pt.: „Doradz­two zawo­do­we. Od dia­gno­zy do ewa­lu­acji. Prak­tycz­ne wspar­cie kadr szkół gim­na­zjal­ny­ch”, któ­re będzie trwa­ło do czerw­ca 2015 r. Głów­nym celem szko­leń jest […]

16 kwietnia 2015

Druga edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy, dorad­cy zawo­do­wi, nauczy­cie­le wycho­waw­cy w gim­na­zja­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W rama­ch dzia­łal­no­ści wspie­ra­ją­cej kadry oświa­to­we w zakre­sie doradz­twa edu­ka­cyj­no – zawo­do­we­go Kra­jo­wy Ośro­dek Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej i Usta­wicz­nej (KOWE­ZiU) roz­po­czął dru­gą edy­cję szko­leń pt.: „Doradz­two zawo­do­we. Od dia­gno­zy do ewa­lu­acji. Prak­tycz­ne wspar­cie kadr szkół gim­na­zjal­ny­ch”, któ­re będzie trwa­ło do czerw­ca 2015 r. Głów­nym […]

13 stycznia 2015

Interesująca publikacja dotycząca doradztwa edukacyjno-zawodowego

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Zachę­cam Pań­stwa do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją „Doradz­two edu­ka­cyj­no-zawo­do­we. Przy­kła­do­we roz­wią­za­nia”, wyda­ną w roku 2014 przez Kra­jo­wy Ośro­dek Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej przy współ­pra­cy z Kra­jo­wym Ośrod­kiem Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej i Usta­wicz­nej (jako pro­po­zy­cja do ewen­tu­al­ne­go wyko­rzy­sta­nia przez szko­ły i pla­ców­ki w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym) Celem publi­ka­cji […]

13 października 2014

VI Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch Nauczy­cie­le, Szkol­ni Dorad­cy Zawo­do­wi Uprzej­mie infor­mu­ję, że w dnia­ch 20–26 paź­dzier­ni­ka 2014 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Dorad­ców Szkol­ny­ch i Zawo­do­wy­ch Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej orga­ni­zu­je VI Ogól­no­pol­ski Tydzień Karie­ry (OTK). Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go cyklu jest: „Jak zaprzy­jaź­nić się z ryn­kiem pra­cy?”. Pro­szę dorad­ców zawo­do­wy­ch, peda­go­gów o przy­go­to­wa­nie inte­re­su­ją­cej ofer­ty dla uczniów i […]

23 listopada 2012

„Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego” – szkolenie dla rad pedagogicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Do pobra­nia: Mate­ria­ły „Zmia­ny w pra­wie w zakre­sie doradz­twa edu­ka­cyj­no-zawo­do­we­go w szko­ła­ch (kopia pły­ty CD – duży plik o roz­mia­rze 525 MB)

9 października 2012

IV Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch Nauczy­cie­le, Szkol­ni Dorad­cy Zawo­do­wi woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Uprzej­mie infor­mu­ję, że w dnia­ch od 15–21 paź­dzier­ni­ka 2012 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Dorad­ców Szkol­ny­ch i Zawo­do­wy­ch Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej orga­ni­zu­je IV Ogól­no­pol­ski Tydzień Karie­ry (OTK). Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go cyklu jest: „Pra­ca: Zawód czy kom­pe­ten­cje”. Pro­szę dorad­ców zawo­do­wy­ch, peda­go­gów szkol­ny­ch o przy­go­to­wa­nie inte­re­su­ją­cej ofer­ty dla […]