9 października 2023

Relacja z seminarium informacyjno-konsultacyjnego z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego

Nowy rok szkolny 2023/2024 to kontynuacja działań związanych z popularyzowaniem systemu doradztwa zawodowego w województwie. O fakcie tym stanowi inicjatywa – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – organizacji kolejnego spotkania z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego. Seminarium informacyjno-konsultacyjne odbyło się 4 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach.

W problematykę inwestowania w kształcenie, doskonalenie i szkolenia zawodowe jako warunku zdobywania umiejętności w procesie uczenia się przez całe życie wprowadziła uczestników spotkania Pani Małgorzata Łakomiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W swoim przesłaniu Pani Dyrektor zaakcentowała, iż zachodzące zmiany w świecie współczesnym implikują systematyczne poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w pracy pedagogicznej, co ma istotne znaczenie w rozwijanych w perspektywie uczenia się przez całe życie kompetencji kluczowych ujętych w ZSU – jako umiejętności podstawowe i przekrojowe.

Z kolei Pani Beata Szwed – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach przedstawiła założenia projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne).

Inspirującym przesłaniem było wystąpienie Pana Tomasza Sokołowskiego – nauczyciela konsultanta ŚCDN w Kielcach, który przedstawił uczestnikom seminarium wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych: Zmiany w edukacji związane z rozwojem AI. ChatGPT możliwości wykorzystania w pracy pedagogicznej.

Słusznie podkreślił, iż umiejętności cyfrowe stanowią niezbędny warunek pełnego uczestnictwa w XXI wieku, a termin „sztuczna inteligencja” może wydawać się futurystyczny, to jednak dziedzina ta, ma już długą historię rozwoju.  AI obecna  jest w naszym codziennym życiu i stosowana w procesach edukacyjnych. Otwiera nowe wymiary dla poprawy jakości edukacji i umożliwia spersonalizowane podejście do procesu uczenia się.

Przyjęty program seminarium o charakterze informacyjno-konsultacyjnym ujmował również obszary stanowiące o kierunku realizacji zadań na rok szkolny 2023/2024 wynikających zarówno z głównych priorytetów polityki oświatowej państwa, jak i potrzeb rynkowych:

  • Realizacji działań w zakresie rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych ZSU 2030.
  • Inicjowania działań wspierania rodzin w zakresie wychowania, opieki i rozwoju umiejętności (doradztwo zawodowe).
  • Kreowania płaszczyzny dla wzmocnienia współpracy międzyszkolnej.

W kolejnej części spotkania myślą przewodnią było stworzenie przestrzeni do aktywności uczestników na rzecz wspólnej pracy w zakresie modyfikacji Świętokrzyskiego Kalendarium Doradztwa Zawodowego w powiązaniu z obszarami oddziaływań Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz spostrzeżeniami i rekomendacjami odbiorców.

Efektem pracy ekspertów zadaniowych było przedstawienie doprecyzowanych i dookreślonych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych ujętych jako inspiracje w Świętokrzyskim Kalendarium w roku szkolnym 2023/2024.  Problematyka objęta pracą warsztatową uczestników, zmodyfikowana przeprowadzoną dyskusją, planowana jest do opublikowania w formie właściwego opracowania na stronie kuratorium oświaty.

Praca w grupach 1 zespół
Praca w grupach 2 zespół
Praca w grupach 3 zespół
Praca w grupach 4 zespół

Załączniki

Seminarium informacyjno-konsultacyjne - prezentacja
Data: 2023-10-09, typ pliku: PPTX, rozmiar: 4 MB
Prezentacja projektu MEiN - Pani Beata Szwed WUP
Data: 2023-10-09, typ pliku: PPTX, rozmiar: 7 MB
Sztuczna inteligencja w edukacji - Pan Tomasz Sokołowski, ŚCDN
Data: 2023-10-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 463 KB