28 listopada 2023

SIO. Od 1 stycznia 2024 zmiana katalogu rodzajów składników wynagrodzenia możliwych do wykazania w systemie informacji oświatowej

System Informacji Oświatowej

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2541) uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2024 katalog rodzajów składników wynagrodzenia możliwych do wykazania w systemie informacji oświatowej będzie wyglądał następująco (wytłuszczenie pokazuje nowe lub zmienione rodzaje składników wynagrodzenia):

 • 1) otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze;
 • 2) otrzymywane dodatki:
  • a) za wysługę lat,
  • b) motywacyjny,
  • c) funkcyjny,
  • d) za warunki pracy,
  • e) specjalistyczny,
 • f) za uciążliwość pracy (punkt uchylony),
 • g) za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą;
 • 3) wypłacone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 4) wypłacone dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;
 • 5) wypłacone wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, o którym mowa w art. 42c ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 6) wypłacona nagroda jubileuszowa;
 • 7) wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • 8) wypłacone nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
 • 9) wypłacona odprawa w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • 10) wypłacona odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o której mowa w art. 20 ust. 2 lub art. 28 ust. 1-2a ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 11) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 12) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 13) wypłacony ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 14) wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.;
 • 15) wypłacone wynagrodzenie za urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 16) wypłacone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
 • 17) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela albo art. 188 § 1 Kodeksu pracy;
 • 18) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, o którym mowa w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy;
 • 19) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632);
 • 20) wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem pracy, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
 • 21) wypłacone jednorazowe świadczenie na start, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.