28 listopada 2023

SIO. Od 8 grudnia 2023 zmiana katalogu rodzajów nieobecności możliwych do wykazania w systemie informacji oświatowej

System Informacji Oświatowej

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2541) uprzejmie informuję, że od 8 grudnia 2023 katalog rodzajów nieobecności możliwych do wykazania w systemie informacji oświatowej będzie wyglądał następująco (wytłuszczenie pokazuje nowe lub zmienione rodzaje nieobecności):

 • 1) urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • 2) urlop wychowawczy;
 • 3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);
 • 5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
 • 6) urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 6a) urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 7) zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 9) urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 9a) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • 10) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
 • 11) przeniesienie w stan nieczynny;
 • 12) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
 • 13) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy;
 • 13a) niezdolność do pracy, w trakcie której przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, 2140 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 641);
 • 14) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590);
 • 15) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Powyższe oznacza, że zwiększa się liczba przypadków, które muszą być obowiązkowo przekazywane do SIO w ciągu 7 dni od zaistnienia faktu jednego z wyżej wymienionych rodzajów nieobecności.