11 stycznia 2024

Odpowiedź na częste pytanie: Czy w SIO w sprawozdaniu wynagrodzeniowym za 2023 uwzględniamy nowe składniki?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu z wynagrodzeń za rok 2023 korzystamy z nowych składników wynagrodzenia dostępnych od 1 stycznia 2024:

  • wypłacone wynagrodzenie za urlop płatny, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
  • wypłacone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
  • wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 67e ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela albo art. 188 § 1 Kodeksu pracy;
  • wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, o którym mowa w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy;
  • wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632);
  • wypłacone wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem pracy, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
  • wypłacone jednorazowe świadczenie na start, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Odpowiedź: Tak, nowe składniki należy uwzględnić w sprawozdaniu za rok 2023.