Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

26 października 2018

II Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko dyrektora Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul.… czytaj więcej

17 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy… czytaj więcej

12 października 2018

Zarządzenie nr 462/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

Zarządzenie nr 462/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

12 października 2018

Zarządzenie nr 463/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie nr 463/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

8 października 2018

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw… czytaj więcej

13 września 2018

ZMIANA MIEJSCA XI edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-​edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/​​Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Informuję Państwa, że w związku z problemami organizacyjnymi związanymi z dużą liczbą zgłoszonych dzieci, biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo, zmieniono miejsce uroczystości. Uroczystość odbędzie się 18 września 2018 r. w Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka… czytaj więcej

11 września 2018

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2018/​2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko dyrektora Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół… czytaj więcej

5 września 2018

Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie należy przesyłać wniosku do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) bez uprzedniego dopełnienia ustawowych procedur, obowiązkiem dyrektora szkoły/​​placówki jest sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki na stronie strefasio​.men​.gov​.pl w zakładce „Strefa dla zalogowanych” dyrektorów szkół (wyłącznie na login i hasło dyrektora szkoły/​​placówki) numeru PESEL nauczyciela. Jeśli numer… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Poradnik „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła… czytaj więcej

29 sierpnia 2018

Materiały z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 1 MB Ustawa Karta Nauczyciela Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 253 KB Prezentacja Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 1 MB Prezentacja Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Data: 2018-​​08-​​29, rozmiar: 2 MB Prezentacja Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Minister Edukacji Narodowej i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak-​​Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Informacja dotycząca Narady inaugurującej nowy rok szkolny 2018/​2019 w dniu 27.08. 2018 r. – Targi Kielce

Szanowni Państwo Informuję, że wjazd na parking Targów Kielce dla uczestników Narady inaugurującej nowy rok szkolny 2018/​​2019 będzie się odbywał przez bramę nr 6 od ul. Kongresowej  na hasło: Spotkanie Dyrektorów Przy bramie nr 6 pracownicy ochrony będą informowali Uczestników spotkania o kierunku jazdy i miejscach parkingowych Wejście do Centrum Kongresowego nr 5 Miejsce narady: Sala kongresowa OMEGA W załączeniu… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Załączniki Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami Data: 2018-​​08-​​24, rozmiar: 128 KB Załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (PDF) Data: 2018-​​08-​​24, rozmiar: 99 KB Załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (DOC) Data:… czytaj więcej

22 sierpnia 2018

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola w województwie świętokrzyskim W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2018/​​2019 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2018 r.organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest… czytaj więcej

21 sierpnia 2018

MEN informuje: Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 r. w szkołach niesamorządowych

1 września 2018 r. wejdzie w życie przepis art. 10a Karty Nauczyciela, dodany ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks… czytaj więcej

9 lipca 2018

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​2019

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w… czytaj więcej

2 lipca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Zgodnie z zapowiedziami MEN publikuje propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów. Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole,… czytaj więcej

20 czerwca 2018

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych… czytaj więcej

5 czerwca 2018

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane

Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen – to główne założenia  ujęte w rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli, podpisanym przez Minister Edukacji Narodowej.… czytaj więcej