14 listopada 2019

Komunikat w sprawie prawidłowej realizacji przepisów prawa dotyczących rozliczania obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego,

Szanowni Rodzice,

Przypominam, że zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) nauka w naszym kraju jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

W związku z koniecznością weryfikacji realizacji obowiązku szkolnego przepisy ww. ustawy nakładają na rodziców dziecka obowiązek informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka (art. 33 ust 1 pkt 3 ww. ustawy), o realizacji tego obowiązku spełnianego:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Ponadto art. 36 ust. 13 ww. ustawy nakłada na:

 • dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którym nie ustalono obwodów,
 • dyrektorów szkół specjalnych i ośrodków typu:
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz
  • specjalne ośrodki wychowawcze
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,

obowiązek powiadomienia dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka o przyjęciu ucznia do szkoły, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

Zgodnie z art. 36 ust. 14 obowiązek powiadomienia dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka o przyjęciu ucznia do szkoły, oraz informowania go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego ciąży również na dyrektorze publicznej szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.

Apeluję do Państwa o sumienne wywiązywanie się z tych obowiązków.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik