Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

9 lipca 2018

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​2019

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w… czytaj więcej

2 lipca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Zgodnie z zapowiedziami MEN publikuje propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów. Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole,… czytaj więcej

20 czerwca 2018

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych… czytaj więcej

5 czerwca 2018

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane

Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen – to główne założenia  ujęte w rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli, podpisanym przez Minister Edukacji Narodowej.… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Informacja nt. szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska z dniem 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. W naradzie wzięło udział… czytaj więcej

23 marca 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/​2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,… czytaj więcej

23 marca 2018

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji

Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – to najważniejsze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia MEN skierowanego do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt… czytaj więcej

23 marca 2018

Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało… czytaj więcej

2 marca 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/​​lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas… czytaj więcej

2 marca 2018

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne – wyjaśnienia MEN

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego… czytaj więcej

19 lutego 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

16 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów, nauczycieli, w którym przedstawiała ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Szefowa MEN poinformowała także o projektach edukacyjnych przygotowanych przez ministerstwo, m.in. o „Aktywnej tablicy”, programie „Laboratorium” oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i… czytaj więcej

8 lutego 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://​ticket​.npseo​.pl:4200/​t​i​c​k​e​t​/​p​u​b​lic Administrator platformy SEO: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

6 lutego 2018

Informacja na temat szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017

Miło nam poinformować, że w dniu 2 lutego 2018 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. W naradzie wzięło… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL (http://​dziennikustaw​.gov​.pl/​D​U​/​2​0​1​8​/​190) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,tj. 24 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018… czytaj więcej

22 stycznia 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/​2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017,   serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych… czytaj więcej

10 stycznia 2018

Harmonogram spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół/​placówek oświatowych – zmiany w prawie oświatowym

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, w dniach 17–19 stycznia 2018 r. odbędą się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w związku ze zmianami w prawie oświatowym. Ponadto podczas spotkań przedstawione zostaną informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego. Serdecznie zapraszam do udziału w… czytaj więcej

3 stycznia 2018

Nowe akty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. – informacja MEN

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oświatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy… czytaj więcej