Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

4 stycznia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu grudniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 17 43,59% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1… czytaj więcej

31 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 24 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 13 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek  … czytaj więcej

30 grudnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Ewaluacje odbyły się w przedszkolach. Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports  

30 listopada 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową… czytaj więcej

10 listopada 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół… czytaj więcej

3 listopada 2020

Pismo GIS w sprawie badania poziomu średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń

Szanowni Państwo, Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590, z późn. zm.) nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek (Art. 23e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. z 2019… czytaj więcej

2 października 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2020 r.

We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową. We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 5  kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,… czytaj więcej

4 września 2020

Komunikat MEN w sprawie problemów dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia informuje o wpływających sygnałach w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka… czytaj więcej

27 sierpnia 2020

Procedura zawieszenia zajęć w szkole, przedszkolu, placówce ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

Przepisy § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzają od 1 września możliwość ograniczenia w całości lub części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w sytuacji pojawienia… czytaj więcej

24 sierpnia 2020

Informacja dotycząca opiniowania wprowadzonych zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w myśl art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo… czytaj więcej

18 sierpnia 2020

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2020/2021, podczas których przedstawione zostaną następujące treści: kierunki polityki… czytaj więcej

14 lipca 2020

Ewidencja istniejącej w województwie świętokrzyskim infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – stan na 14 lipca 2020

Na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m. in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą… czytaj więcej

7 lipca 2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.… czytaj więcej

3 lipca 2020

Edukacja klimatyczna w polskiej szkole

Już od przedszkola dzieci uczą się o ekologii. W szkole na różnych zajęciach edukacyjnych uczniowie poznają zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów. Rozwijają swoje kompetencje proekologiczne. Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, ministerstwo wprowadziło przepis, który zobowiązuje nauczycieli, aby już… czytaj więcej