Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

2 października 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2020 r.

We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową. We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 5  kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,… czytaj więcej

4 września 2020

Komunikat MEN w sprawie problemów dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia informuje o wpływających sygnałach w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka… czytaj więcej

27 sierpnia 2020

Procedura zawieszenia zajęć w szkole, przedszkolu, placówce ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

Przepisy § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzają od 1 września możliwość ograniczenia w całości lub części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w sytuacji pojawienia… czytaj więcej

24 sierpnia 2020

Informacja dotycząca opiniowania wprowadzonych zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w myśl art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo… czytaj więcej

18 sierpnia 2020

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2020/2021, podczas których przedstawione zostaną następujące treści: kierunki polityki… czytaj więcej

14 lipca 2020

Ewidencja istniejącej w województwie świętokrzyskim infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – stan na 14 lipca 2020

Na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m. in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą… czytaj więcej

7 lipca 2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.… czytaj więcej

3 lipca 2020

Edukacja klimatyczna w polskiej szkole

Już od przedszkola dzieci uczą się o ekologii. W szkole na różnych zajęciach edukacyjnych uczniowie poznają zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów. Rozwijają swoje kompetencje proekologiczne. Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, ministerstwo wprowadziło przepis, który zobowiązuje nauczycieli, aby już… czytaj więcej

8 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie oceniania osiągnięć uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego W związku z licznymi pytaniami rodziców oraz skargami wpływającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach przypominam o konieczności przestrzegania prawa oświatowego, w szczególności w zakresie oceniania osiągnięć uczniów. Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy ustawy z dnia 7 września… czytaj więcej

3 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Data: 2020-06-03, rozmiar: 102 KB

2 czerwca 2020

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym

W związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu części pisemnej tegorocznego egzaminu. Sesja główna potrwa od 8 do 29 czerwca. Początek matur – 8 czerwca Zgodnie z ogłoszonym terminarzem część pisemna rozpocznie się 8 czerwca, natomiast część ustna będzie trwała od 15 do 29… czytaj więcej

31 marca 2020

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2020/2021 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Marszałek województwa świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli województwa świętokrzyskiego Podstawa prawna art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1148 z poźn.… czytaj więcej

4 marca 2020

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2020 r.

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – luty 2020 r.   W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych. W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 50 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek  … czytaj więcej

18 lutego 2020

Sprawozdanie z trzeciego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

W dniu 14 lutego 2020 roku w siedzibie głównej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Dzięki władzom uczelni w tym Pani prof. nadzw. dr hab. Jolancie Góral-Półroli – Prorektorowi ds. Rozwoju oraz Pani dr Elżbiety Męciny-Bednarek –… czytaj więcej

29 stycznia 2020

III szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w trzecim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2020 r. w: Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce. PROGRAM SZKOLENIA: 10.00-11.30 Bezpieczeństwo uczniów… czytaj więcej