Kategoria: Komunikaty w sprawach nadzoru pedagogicznego

28 marca 2024

Współpraca szkół/placówek z organizacjami pozarządowymi

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek Szanowni Państwo, znaczącą rolę w realizacji programów w zakresie wychowania i profilaktyki odgrywają organizacje pozarządowe. Dlatego zachęcając Państwa do korzystania z działalności tychże organizacji, na prośbę Pani Minister przypominam, że choć zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – […]

25 marca 2024

Stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w sprawie zaświadczeń o niekaralności policjantów

W związku z napływającymi informacjami od funkcjonariuszy Policji dotyczącymi oczekiwań niektórych dyrektorów placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie przedłożenia przez policjantów zaświadczeń o niekaralności, w sytuacji gdy uczestniczyć oni będą w przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych na terenie placówek, poniżej przedstawiam stanowisko w tej kwestii. Zaprezentowane oczekiwanie, zdaniem przedstawicieli oświaty, wynikać ma z treści art. […]

11 marca 2024

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. […]

20 lutego 2024

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2024/2025 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki, Dyrektorzy publicznych: przedszkoli, szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 900 […]

7 lutego 2024

Informacje o obowiązku opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Przypominam, że w dniu 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606), które nakładają między innymi na jednostki systemu oświaty obowiązek wprowadzenia standardów […]

6 lutego 2024

Nowy obowiązek ustawowy. Wnioskowanie o dostęp do ewidencji „Sportowe talenty”

sportowe talenty pl

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jako jednostka realizująca zadania związane z prowadzeniem ewidencji „Sportowe talenty” powierzone jej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że na podstawie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1718) rozpoczął proces rejestracji szkół i składania wniosków o […]

12 grudnia 2023

Zmiana sposobu publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty

oferty pracy

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od 3 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania Kuratorom Oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Uruchomione zostanie nowe narzędzie „Informacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”. Od 3 stycznia 2024 r. informacje o wolnych stanowiskach pracy w danej jednostce systemu oświaty będą przekazywane Kuratorom […]

31 sierpnia 2023

Materiały z narad inaugurujących rok szkolny 2023/2024

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, w dniach 25, 29, 30 sierpnia 2023 r. w województwie świętokrzyskim odbyły się narady inauguracyjne rok szkolny 2023/2024. Podczas narad przedstawiono następujące zagadnienia: podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, zmiany w edukacji od roku szkolnego 2023/2024, realizacja potrzeb rozwojowych i […]

10 sierpnia 2023

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2023/2024

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2023/2024, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego […]

28 lipca 2023

Ewidencja instytucji udzielających pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową. Stan na 26 lipca 2023

Rada Ministrów Uchwałą nr 248 z dnia 9 grudnia 2022 r. ustanowiła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (obecnie Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej). Dokument ten obliguje wojewodów m.in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętych przemocą domową. Załączniki […]

30 marca 2023

Informacja dotycząca oceniania uczniów z przeprowadzanych przez szkoły egzaminów próbnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. […]

2 marca 2023

Sprawozdanie z III szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 28 lutego 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się trzecie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2022 r. Inicjatorem szkoleń, które organizowane są w […]

17 lutego 2023

Zbieranie zapotrzebowań na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących niewidomych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 2 marca 2023 […]

27 stycznia 2023

Informacja dotycząca oceniania uczniów z religii organizowanej w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Ocenianie uczniów z religii organizowanej w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i  szkołach  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 983). W przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczanie […]

5 grudnia 2022

Sprawozdanie z II szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 2 grudnia 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się drugie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br. Organizatorem szkoleń jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. […]

15 listopada 2022

II szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów 2022/2023

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,  ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce PROGRAM SZKOLENIA: 10.00-12.00 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli (prowadzący: starszy wizytator Ewa Pietraszek […]

18 października 2022

Pismo Zespołu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w sprawie udzielania wyjaśnień dotyczących interpretacji zapisów rozporządzenia „sklepikowego”

Szanowni Państwo, Żywienie jest bardzo istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka, wpływającym na jego samopoczucie, zdolności poznawcze i koncentrację – jakże ważnych w szkole i poza nią. Odpowiednia organizacja żywienia w przedszkolu oraz posiłków szkolnych i produktów oferowanych do sprzedaży na terenie szkoły jest związana nie tylko z zaspokajaniem potrzeb organizmu w celu dostarczenia energii i […]

11 października 2022

Sprawozdanie z I szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 7 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br. Organizatorem szkoleń jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. […]

27 września 2022

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów 2022/2023

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie poświęcone będzie zmianom w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. Szkolenie odbędzie się 7 października 2022 r. Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,  ul. Łódzka 200,     25-655 […]