11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne wprowadzają dane identyfikacyjne ucznia WYŁĄCZNIE w przypadku zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne takie jak:

  • pałace młodzieży,
  • młodzieżowe domy kultury,
  • międzyszkolne ośrodki sportowe,
  • ogniska pracy pozaszkolnej,
  • ogrody jordanowskie,
  • pozaszkolne placówki specjalistyczne,
  • szkolne schroniska młodzieżowe – całoroczne i sezonowe

mogą wprowadzać do nowego SIO dane osobowe uczniów (imię, nazwisko i PESEL) wyłącznie w przypadku zaistnienia wypadku, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki (art. 19 ustawy o systemie informacji oświatowej).

W przypadku, gdy dana ww. placówka wprowadziła dane osobowe uczniów nie spełniających wyżej wymienionego kryterium musi niezwłocznie usunąć te dane osobowe, ponieważ nie posiada upoważnienia ustawowego do przetwarzania tych danych osobowych.