11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki niebędące szkołami typu CKP, CKU oraz ODIDZ wprowadzają dane osobowe uczniów WYŁĄCZNIE w przypadku uczestnictwa w KKZ lub zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki takie jak:

  • placówki kształcenia ustawicznego,
  • placówki kształcenia praktycznego,
  • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

mogą wprowadzać do nowego SIO dane osobowe uczniów (imię, nazwisko i PESEL) wyłącznie w przypadku zaistnienia wypadku, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka lub w przypadku uczestniczenia ucznia w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (art. 19a ustawy o systemie informacji oświatowej).

W przypadku, gdy dana ww. placówka lub ośrodek wprowadziła dane osobowe uczniów nie spełniających wyżej wymienionego kryterium musi niezwłocznie usunąć te dane osobowe, ponieważ nie posiada upoważnienia ustawowego do przetwarzania tych danych osobowych.