16 czerwca 2016

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2015

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn zm.). Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2015 r. wynosił ogółem netto 17.309.442,29 zł, w tym:

  • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 145.651,00 zł
  • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 17.163.791,29 zł