3 września 2014

Budżet Kuratorium Oświaty w Kielcach w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Według ustawy budżetowej na 2014 rok wydatki na zadania realizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach zostały zaplanowane w wysokości 7.145.000 zł:

  • w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.436.000 zł
    • w tym rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 5.738.000 zł
    • w tym rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 220.000 zł
    • w tym rozdział 80195 – Pozostała działalność – 478.000 zł
  • w dziale 845 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 709.000 zł
    • w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 709.000 zł