4 stycznia 2024

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2023 r.

W miesiącu grudniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu grudniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 34 kontrole doraźne:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 6 szkoła podstawowa – 2
szkoła dla dorosłych – 4
2. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 szkoła podstawowa – 1
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 4 przedszkole – 3
szkoła podstawowa – 1
4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 6 przedszkole – 1
szkoła podstawowa – 2
szkoła ponadpodstawowa – 2
placówka oświatowa – 1
5. Inne – 17:

  • zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024 (7 kontroli),
  • zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, przyjmowania uczniów oraz kształcenia w szkołach niepublicznych (9 kontroli),
  • organizacja pracy szkoły (1 kontrola).
szkoła podstawowa – 14
szkoła ponadpodstawowa – 3

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • rodziców
2
  • innych podmiotów
2
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 30
RAZEM 34