12 lutego 2024

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – styczeń 2024 r.

W miesiącu styczniu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu styczniu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 56 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 22 szkoła podstawowa – 9

szkoła ponadpodstawowa – 5

szkoła dla dorosłych – 8

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 8, w tym:

·      zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu – 6 kontroli

przedszkole – 6

szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 1

 

 

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 14 przedszkole –1

szkoła podstawowa – 10

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa – 2

4. Inne – 12:

·      zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024 (6 kontroli),

·      zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, przyjmowania uczniów oraz kształcenia w szkołach niepublicznych (7 kontroli)

szkoła podstawowa – 11

szkoła ponadpodstawowa – 1

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
3
  • uczniów
1
  • innych podmiotów
8
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 44
RAZEM 56