Kategoria: Rekrutacja do szkół

12 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zarządzenie nr 11.2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021… czytaj więcej

10 lutego 2020

Komunikat dotyczący zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 3.2020 uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej… czytaj więcej

25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej

24 lipca 2019

PILNY komunikat w sprawie rekrutacji do szkół zawodowych!

W trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że: w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Komunikat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie możliwości kontynuacji nauki w języku polskim za granicą w systemie kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w… czytaj więcej

13 czerwca 2019

Zmiana zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Zarządzenie nr 29/2019 Data: 2019-06-13, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 30/2019 Data: 2019-06-13, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Załączniki Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum Data: 2019-05-20, rozmiar: 81 KB Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej Data: 2019-05-20, rozmiar: 99 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w powiatach województwa świętokrzyskiego

Wykaz systemów elektronicznego naboru w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego: powiat m. Kielce: https://kielce.e-omikron.pl powiat buski: https://swietokrzyskie-posp.edu.com.pl powiat jędrzejowski: https://swietokrzyskie-posp.edu.com.pl powiat kazimierski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat kielecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat konecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat opatowski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja… czytaj więcej

15 maja 2019

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, każdego roku ministerstwo będzie publikowało… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/2020

Przedstawiamy informatory zawierające ofertę edukacyjną liceów ogólnokształcących z terenu województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/2020. Informatory zawierają dane przekazane przez dyrektorów szkół, dotyczące tworzonych profili klas dedykowanych dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych (Załącznik 1) oraz absolwentów klas III dotychczasowych gimnazjów (Załącznik 2). Załączniki Załącznik 2 – profile dla absolwentów… czytaj więcej

27 lutego 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – zawody wiedzy, artystyczne i sportowe wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum Data: 2019-03-01, rozmiar: 154 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 4/2019 Data: 2019-02-19, rozmiar: 316 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Załączniki Zarządzenie nr 3/2019 Data: 2019-01-29, rozmiar: 243 KB

5 grudnia 2018

Rekrutacja 2019/2020 – materiały informacyjne MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: Załączniki PDF Plakat A4 Data: 2018-12-14, rozmiar: 397 KB PDF Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/2020 Data: 2018-12-14, rozmiar: 2 MB JPG Plakat A4 Data: 2018-12-14, rozmiar: 3 MB PDF Plakat A3 (do druku) Data:… czytaj więcej

6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych… czytaj więcej

10 września 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020  – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej? Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w… czytaj więcej