Kategoria: Rekrutacja do szkół

19 sierpnia 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych)

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz.… czytaj więcej

12 sierpnia 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie formularza do dnia 19 sierpnia 2020 r.:… czytaj więcej

1 lipca 2020

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zarządzenie nr 11.2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021… czytaj więcej

26 czerwca 2020

Komunikat dotyczący stanowiska MEN w sprawie przyznawania 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, a także świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania

Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych, Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawia stanowisko dotyczące postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej. W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym[1] do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być… czytaj więcej

8 czerwca 2020

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej określa Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół (Dz. U 2019, poz. 1737). Na rok szkolny 2020/2021 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty: 1) wynik przedstawiony w procentach… czytaj więcej

5 czerwca 2020

Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Potwierdzeniem osiągnięć uczniów, jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 21 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1700 ze zm.), który mówi: Na świadectwach szkolnych promocyjnych i… czytaj więcej

20 maja 2020

Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły li stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły li stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Data: 2020-05-20, rozmiar: 132 KB

20 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym… czytaj więcej

5 maja 2020

Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie Informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020… czytaj więcej

27 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zarządzenie nr 13.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny… czytaj więcej

10 lutego 2020

Komunikat dotyczący zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 3.2020 uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej… czytaj więcej

25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej

24 lipca 2019

PILNY komunikat w sprawie rekrutacji do szkół zawodowych!

W trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że: w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Komunikat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie możliwości kontynuacji nauki w języku polskim za granicą w systemie kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w… czytaj więcej

13 czerwca 2019

Zmiana zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Zarządzenie nr 29/2019 Data: 2019-06-13, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 30/2019 Data: 2019-06-13, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Załączniki Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum Data: 2019-05-20, rozmiar: 81 KB Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej Data: 2019-05-20, rozmiar: 99 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w powiatach województwa świętokrzyskiego

Wykaz systemów elektronicznego naboru w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego: powiat m. Kielce: https://kielce.e-omikron.pl powiat buski: https://swietokrzyskie-posp.edu.com.pl powiat jędrzejowski: https://swietokrzyskie-posp.edu.com.pl powiat kazimierski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat kielecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat konecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat opatowski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja… czytaj więcej

15 maja 2019

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, każdego roku ministerstwo będzie publikowało… czytaj więcej