7 czerwca 2023

Komunikat w sprawie przyznawania stypendiów „Talenty Świętokrzyskie” dla uczniów oraz studentów

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uczniów zawarto w uchwale nr LIX/732/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla studentów zawarte są w uchwale Nr LIX/731/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

Zarówno ww. zasady, jak i wzory dokumentów, tj.:

  • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów,
  • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla studentów,
  • Oświadczenie podatnika

oraz inne niezbędne informacje (w tym wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym, naukowym (w tym także w zakresie nauk inżynieryjno – technicznych) lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie) znajdą Państwo na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Urząd > Departamenty > Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych > Talenty Świętokrzyskie.

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie wraz z niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane, należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: Stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów (lub dla studentów)

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku naukowego, badawczo-rozwojowego lub artystycznego studenta.

Zachęcamy do składania wniosków.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach: