Kategoria: Programy rządowe

26 czerwca 2019

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń–czerwiec w 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń–czerwiec 2019 r. Informację należy przekazać w formie… czytaj więcej

19 czerwca 2019

Komunikat w sprawie danych dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie  i Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianą uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków,… czytaj więcej

14 czerwca 2019

Wyprawka szkolna na 2019 rok – dane szacunkowe

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z rozpoczęciem w 2019 r. realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/​​2020. Projekt ww. programu zakłada, że… czytaj więcej

6 czerwca 2019

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół

Szanowni Państwo, Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Od dnia… czytaj więcej

15 maja 2019

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,  Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca br. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  w 2019 r. (Dz. U. z 2019… czytaj więcej

10 maja 2019

Obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2018

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/​​Programy i projekty/​​Aktywna Tablica/​​ znajdują się zaktualizowane wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”, informując, że dofinansowaniem z 0,4% rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. MEN prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów… czytaj więcej

29 marca 2019

Komunikat w sprawie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego w dniu 28 marca br. Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego… czytaj więcej

7 marca 2019

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017–2019 – składanie wniosków na 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zgodnie z § 8 pkt 1 ust. 2 oraz § 9… czytaj więcej

1 marca 2019

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2018/​2019

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 30 października 2015 r. Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy… czytaj więcej

20 lutego 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2019 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem… czytaj więcej

13 lutego 2019

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez minister Annę Zalewską

W poniedziałek 11 lutego br. minister Anna Zalewska podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany przede wszystkim do związków zawodowych, ale również samorządowców, nauczycieli i rodziców. Załączniki Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości Data: 2019-​​02-​​13, rozmiar: 5… czytaj więcej

11 lutego 2019

Komunikat w sprawie dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2019

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonych wzorów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018. Należy… czytaj więcej

9 stycznia 2019

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2018 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z… czytaj więcej

9 stycznia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe — zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z… czytaj więcej

31 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika dotyczącego realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018 oraz zaangażowanych środków własnych w nieprzekraczalnym… czytaj więcej