Kategoria: Programy rządowe

5 grudnia 2019

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2019 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z harmonogramem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Dotyczy ono liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej. Uzupełnioną tabelę… czytaj więcej

4 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok”

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za rok 2019, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w… czytaj więcej

2 grudnia 2019

Zmiany przyjęte przez Radę Ministrów – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu… czytaj więcej

13 listopada 2019

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego… czytaj więcej

31 października 2019

Komunikat w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie propozycji podziału wysokości środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020.… czytaj więcej

23 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form… czytaj więcej

21 października 2019

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2019 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia… czytaj więcej

3 października 2019

Informacja o liczbie dzieci którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o liczbie dzieci którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego. Załączniki Tabela Data: 2019-10-03, rozmiar: 9 KB… czytaj więcej

30 września 2019

MEN informuje: Pieniądze na zadania oświatowe dla samorządów

Wzrost subwencji oświatowej o 6,5 mld zł, objęcie subwencją oświatową 6-latków, dotacja przedszkolna, dodatkowe środki z rezerwy 0,4%, darmowe podręczniki, stypendia i programy rządowe – to najważniejsze narzędzia finansowania systemu oświaty, o których mówił minister Dariusz Piontkowski podczas czwartkowej (25 września br.) konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – W… czytaj więcej

13 września 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Rada Ministrów przyjęła uchwałą Nr 50/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i… czytaj więcej

26 sierpnia 2019

„Wyprawka szkolna 2019 rok” – ostateczne dane

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych  o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem oraz… czytaj więcej

26 sierpnia 2019

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Marszałek województwa świętokrzyskiego Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji… czytaj więcej

20 sierpnia 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2019 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2019 roku. Załączniki Tabela – załącznik nr 1 Data: 2019-08-20, rozmiar: 25 KB… czytaj więcej

19 lipca 2019

Weryfikacja liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli w celu weryfikacji liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018. Konieczność dokonania ww. weryfikacji wynika z rozbieżności pomiędzy danymi zamieszczonymi w Systemie… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych w 2019 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że przyjęta została Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom… czytaj więcej

26 czerwca 2019

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń–czerwiec w 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń–czerwiec 2019 r. Informację należy przekazać w formie… czytaj więcej

19 czerwca 2019

Komunikat w sprawie danych dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie  i Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianą uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków,… czytaj więcej

14 czerwca 2019

Wyprawka szkolna na 2019 rok – dane szacunkowe

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z rozpoczęciem w 2019 r. realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Projekt ww. programu zakłada, że… czytaj więcej

6 czerwca 2019

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół

Szanowni Państwo, Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Od dnia… czytaj więcej