Kategoria: Programy rządowe

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r.). Przewiduje ono coroczne […]

23 marca 2021

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego  w dniu 28 marca 2019 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody  w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego […]

17 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

11 lutego 2021

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Mając na względzie zmiany spowodowane wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz prawidłową realizację „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, przyjęto rozwiązania, które pozwalają na bardziej elastyczną realizację zadań wynikających z Programu.

9 lutego 2021

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2020 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”. Zgodnie […]

4 lutego 2021

Komunikat w sprawie podziału środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. […]

28 stycznia 2021

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 2 lutego 2021 roku. Należy zwrócić uwagę na konieczność […]

5 stycznia 2021

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2020 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na […]

29 grudnia 2020

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2020 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 11 stycznia 2021 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl. Jednocześnie […]

23 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji na podręczniki za rok 2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. […]

18 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego jak również zaangażowanych środków własnych. Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym […]

15 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2020 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2020 należy […]

15 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2020 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 […]

9 grudnia 2020

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za rok 2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i  […]

7 grudnia 2020

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – rozliczenie dotacji za rok 2020

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją założeń rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Uzupełnioną tabelę zawierającą liczbę uczniów objętych programem oraz wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej […]

23 października 2020

PILNE! Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim W związku z planowanym przyjęciem w najbliższych dniach przez Radę Ministrów uchwały w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” uprzejmie informuję: Załączniki Wniosek dyrektora szkoły „Aktywna tablica” – zaktualizowany […]

19 października 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W nawiązaniu do komunikatu Kuratorium Oświaty w Kielcach z dnia 12 września 2020 r w sprawie realizacji rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych […]

15 października 2020

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2020 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2020 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej prac) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]