Kategoria: Programy rządowe

23 lipca 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od września do grudnia 2021 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2021 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

8 lipca 2021

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2022–2025

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie pilnej informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2022–2025, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]

29 czerwca 2021

Szacunkowe dane dotyczące realizacji w 2021 r. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z przygotowaniami do realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 ustanowionego uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie szacunkowych danych […]

31 maja 2021

Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2020

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2020 r. Zgodnie z § 16 pkt 1 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów […]

7 maja 2021

Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, MarszałekWojewództwa Świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia 2021 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. W […]

5 maja 2021

Ponowna weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2021 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania w celu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. W związku z przedłużającym się stanem pandemii i związanymi z nią potrzebami uczniów opracowano dodatkowy podział środków dla poszczególnych gmin, który uwzględnia wyższą […]

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r.). Przewiduje ono coroczne […]

23 marca 2021

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego  w dniu 28 marca 2019 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody  w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego […]

17 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]

11 lutego 2021

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Mając na względzie zmiany spowodowane wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz prawidłową realizację „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, przyjęto rozwiązania, które pozwalają na bardziej elastyczną realizację zadań wynikających z Programu.

9 lutego 2021

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2020 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”. Zgodnie […]

4 lutego 2021

Komunikat w sprawie podziału środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. […]

28 stycznia 2021

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 2 lutego 2021 roku. Należy zwrócić uwagę na konieczność […]

5 stycznia 2021

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2020 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na […]

29 grudnia 2020

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2020 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 11 stycznia 2021 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl. Jednocześnie […]

23 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji na podręczniki za rok 2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. […]

18 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego jak również zaangażowanych środków własnych. Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym […]