Kategoria: Programy rządowe

23 kwietnia 2018

Bezpłatne podręczniki i wyprawka dla uczniów „Dobry start”

Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł. Dodatkowo od sierpnia br. ruszy program wsparcia dla uczniów „Dobry start”, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. Co roku, w sierpniu na… czytaj więcej

9 marca 2018

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zgodnie z § 8 pkt 1 ust.2 oraz § 9 pkt… czytaj więcej

2 marca 2018

Wyniki udzielenia wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2017/2018

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci… czytaj więcej

22 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2018 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Załączniki Załącznik Nr 1 – tabela Data: 2018-02-22, rozmiar: 25 KB… czytaj więcej

15 lutego 2018

Komunikat w sprawie analizy naliczonej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Komunikat w sprawie sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego br. w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017. Należy… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2017 roku.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień  2017 r. Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl w… czytaj więcej

18 stycznia 2018

Rozliczenie wydatkowania środków z Narodowego Programu Stypendialnego za 2017 rok

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika dotyczącego realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017 oraz zaangażowanych środków własnych… czytaj więcej

17 stycznia 2018

Komunikat w sprawie rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z… czytaj więcej

11 stycznia 2018

Zakończenie I etapu realizacji zadań w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – informacja MEN

W związku z zakończeniem I etapu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przypominamy o konieczności zwrotu niewykorzystanej część dotacji do 15 stycznia 2018 r. Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz… czytaj więcej

9 stycznia 2018

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2017 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.… czytaj więcej

22 grudnia 2017

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2017 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2017 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do 10 stycznia 2018 roku… czytaj więcej

21 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci  i Burmistrzowie Miast , Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w… czytaj więcej

21 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2017 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego… czytaj więcej

18 grudnia 2017

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2017 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania  dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanych środków finansowych z dotacji celowej w 2017 roku. Uzupełnioną tabelę należy przekazać… czytaj więcej

27 listopada 2017

Dotacje na wyposażenie szkół w gabinety profilaktyki zdrowotnej

Szanowni Państwo Organy Prowadzące szkoły publiczne w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.… czytaj więcej

15 listopada 2017

Prośba o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia… czytaj więcej

20 października 2017

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2017 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą  o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2017 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) wg poniższej tabeli.          Nazwa  Gminy Wysokość środków finansowych… czytaj więcej

18 października 2017

„Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”  –   nabór wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego  Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i… czytaj więcej