Kategoria: Programy rządowe

2 kwietnia 2024

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego w dniu 28 marca 2024 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego […]

4 marca 2024

Zapotrzebowanie na środki na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w okresie od stycznia do czerwca 2024

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWP-WWO.419.3.2024.KK z dnia 28.02.2024r.) uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1] obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu […]

1 marca 2024

Wyniki kwalifikacji wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2024 roku

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie § 11 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682 ) oraz porozumienia nr 52/2021 zawartego pomiędzy Wojewodą  Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia […]

1 marca 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Załączniki Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej (gminy) Data: 2024-03-01, typ pliku: XLSX, rozmiar: 25 KB

16 lutego 2024

Zbieranie zapotrzebowań na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku na rok szkolny 2024/2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 27 lutego 2024 r. Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczona jest […]

7 lutego 2024

Uruchomienie środków na wychowanie przedszkolne – rezerwa celowa poz. 52

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2023 r. […]

6 lutego 2024

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2023 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z § 14 pkt 1 oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących […]

29 stycznia 2024

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2023 r.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2023 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 2 lutego 2024 roku. Należy zwrócić uwagę na konieczność uzupełnienia kolumny dotyczącej przyczyn […]

10 stycznia 2024

Rozliczenie wydatkowania Fundusz Pomocy 2023. Pomoc materialna dla uczniów obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Dotyczy on wysokości środków przeznaczonych na pomoc uczniom z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym […]

8 stycznia 2024

Komunikat w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniu 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. 2023 poz. […]

5 stycznia 2024

Rozliczenie dotacji – wychowanie przedszkolne za 2023 r.

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o […]

4 stycznia 2024

Rozliczenie wsparcia z Funduszu Pomocy przeznaczonego na podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne w roku 2023

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli dotyczącej liczby uczniów, którzy otrzymali wsparcie z Funduszu Pomocy przeznaczone na podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne w roku 2023. Uzupełnioną tabelę przekazać na adres: adrianna.czarnecka@kuratorium.kielce.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. Jednocześnie w […]

20 grudnia 2023

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2023 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2024 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl. […]

20 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji na podręczniki na rok 2023

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2023 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. […]

14 grudnia 2023

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” za 2023 rok

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - logotyp

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675 z późn. zm.) organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązane są do […]

13 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2023 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2023 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego  jak  również  zaangażowanych środków własnych. Informację należy przekazać w […]

11 grudnia 2023

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – podsumowanie realizacji programu za 2023 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i  Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025  zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Uzupełnioną tabelę zawierającą liczbę uczniów objętych programem oraz wykorzystanie dotacji celowej […]

8 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2023 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 […]

4 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” za rok 2023

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2023 należy dokonać […]

22 listopada 2023

Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” – informacje dla organów prowadzących szkoły podstawowe niesamorządowe

Przypominam organom prowadzącym szkoły podstawowe niesamorządowe, które wzięły udział w programie „Laboratoria Przyszłości”, o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji programu. Sprawozdania należy składać do 18 grudnia 2023 r. Formularz sprawozdania wraz z instrukcją dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-organy-prowadzace-szkoly-niesamorzadowe Jeżeli organ otrzymał wparcie finansowe dla więcej niż jednej szkoły to sprawozdanie należy złożyć osobno dla każdej ze […]