Kategoria: Programy rządowe

26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2022 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na konieczność uzupełnienia kolumny dotyczącej przyczyn […]

3 stycznia 2023

Rozliczenie dotacji – wychowanie przedszkolne za 2022 r.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. […]

27 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2022 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego,  jak  również  zaangażowanych środków własnych. Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym […]

22 grudnia 2022

Podmiot realizujący w województwie świętokrzyskim „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży”

Ministerstwo Zdrowia – jako Instytucja Pośrednicząca dla osi V oraz VII Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (dalej: IP PO WER) – nadzoruje wdrażanie Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży realizowanego przez Beneficjentów wybranych w ramach konkursu PO WER4 . Obecnie w ramach Programu, realizowanych jest 5 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 6,76 […]

22 grudnia 2022

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2022 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl. Jednocześnie […]

15 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3  „Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” za  2022 rok

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązane są do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku […]

15 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji na podręczniki

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o […]

5 grudnia 2022

Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – podsumowanie realizacji programu za 2022 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i  Wójtowie gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego  programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Uzupełnioną tabelę zawierającą liczbę uczniów objętych programem oraz wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej w 2022 […]

24 listopada 2022

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2022 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2022 należy […]

23 listopada 2022

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za rok 2022

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2022 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 […]

17 października 2022

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2022 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2022 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art.109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]

12 października 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – nabór wniosków na 2023 rok

Szanowni Państwo, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego/szkoły/biblioteki pedagogiczne Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu […]

5 października 2022

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425) do dnia 15 października roku […]

2 września 2022

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – dane ostateczne

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa  świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022  ustanowionego uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby […]

18 sierpnia 2022

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 roku

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół […]

27 lipca 2022

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy pochodzące z dotacji celowej

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika nr 1, podając wysokość kwot udzielonej pomocy uczniom z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. […]

21 lipca 2022

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2022/2023

Pani/Panowie Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych kształcących uczniów z dysfunkcją wzroku Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia […]

19 lipca 2022

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od  września  do grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2022 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. […]

19 lipca 2022

Stypendia i zasiłki szkolne pochodzące z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy w okresie od  września  do grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przystąpiło do prac nad podziałem środków na wypłatę w okresie od września do grudnia 2022 r. stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z […]

14 lipca 2022

Ankieta z realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego […]