4 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” za rok 2023

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego
w roku 2023 należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 roku.

Zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w 2023 r. wraz z liczbą sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii zakupione w ramach programu należy przedstawić w załączonej tabeli. Jednocześnie konieczne jest przedłożenie kopii opisanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów poniesienia wydatków (m.in. faktur, rachunków).

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie wskazuję, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

zestawienie - wzór rozliczenia
Data: 2023-12-04, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB