8 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2023 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 roku.

Zestawienia wydatków na zakup wyposażenia lub usług związanych z realizacją zadania w ramach programu należy dokonać wg załączonych tabel. Powinny zostać one przekazane w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl jak również w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie wskazuję, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), a w szczególności art. 169. Wymagane jest dołączenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik 1. Rozliczenie z wykorzystania dotacji
Data: 2023-12-08, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB
Załącznik 2. Zestawienie wydatków
Data: 2023-12-08, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB