28 lipca 2023

Ewidencja instytucji udzielających pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową. Stan na 26 lipca 2023

Rada Ministrów Uchwałą nr 248 z dnia 9 grudnia 2022 r. ustanowiła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (obecnie Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej).

Dokument ten obliguje wojewodów m.in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętych przemocą domową.

Załączniki