30 marca 2023

Informacja dotycząca oceniania uczniów z przeprowadzanych przez szkoły egzaminów próbnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa świętokrzyskiego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.) regulują kwestie dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego oraz egzaminów zewnętrznych.

Zgodnie z art. 44b ust. 10 ustawy o systemie oświaty szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Natomiast zadania i cele oceniania wewnątrzszkolnego zostały zapisane w art. 44b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy wskazując, że  ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w szkole programów nauczania.

W przywołanych  aktach  prawnych nie widnieją zapisy odnoszące  się do próbnych egzaminów przeprowadzanych w szkołach.

W § 8  ust. 4 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.) wskazano, że w dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. W związku z tym, że próbne egzaminy nie są obowiązkowe dla uczniów,  nie stanowią elementu oceniania wewnątrzszkolnego, a uzyskane z nich wyniki nie powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nadrzędnym celem przeprowadzania egzaminu próbnego jest kształtowanie u uczniów umiejętności planowania pracy i radzenia sobie w sytuacji związanej z egzaminem. Wyniki egzaminu próbnego powinny mieć charakter motywujący i wyzwalający większe zaangażowanie uczniów. Są dla nich i ich rodziców źródłem istotnych informacji o osiąganych wynikach nauczania. Natomiast dla nauczycieli stanowią wartość diagnostyczną, będąca podstawą do modyfikacji  i korygowania procesu kształcenia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik