11 września 2018

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów

Stosownie do § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wycieczce organizowanej za granicą przekazując kartę wycieczki stanowiącą załącznik do
ww. rozporządzenia.

Dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów.

Wyjazd zagraniczny należy zgłosić co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Kartę wycieczki zagranicznej należy składać osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach lub przesłać za pośrednictwem poczty w jednym egzemplarzu na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce.

Wyjazdy organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii zimowych i letnich oraz podczas wiosennej i zimowej przerwy świątecznej podlegają zgłoszeniu, jako forma wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez elektroniczną bazę wypoczynku MEN.

Nowe przepisy dotyczą szkół i placówek funkcjonujących w ramach „nowego” ustroju szkolnego, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Natomiast szkoły i placówki tzw. „starego” ustroju szkolnego powinny stosować się do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 ) oraz do jego nowelizacji z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1533).

Załączniki