19 czerwca 2024

Szacunkowe dane dotyczące realizacji w 2024 r. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

W związku z przygotowaniem do realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025  ustanowionego uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2024 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznych
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r.poz.737), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.60 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

Dane w zakresie występujących potrzeb w ramach rządowego programu na rok szkolny 2024/2025 należy przesłać do dnia 16 lipca 2024 r. w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (tel. +48 413 421 906).

Z poważaniem
Grażyna Dekiel
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Rozporządzenie RM z dnia 19 maja 2023 roku
Data: 2024-06-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 188 KB
Uchwała RM z dnia 19 maja 2023 roku wraz załącznikiem
Data: 2024-06-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 518 KB
Tabela szacunkowe dane
Data: 2024-06-19, typ pliku: XLS, rozmiar: 66 KB