2 czerwca 2023

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zwana dalej jako Prawo oświatowe;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.), zwane dalej jako Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.z 2018 r. poz. 2029), zwane dalej jako Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli- informacje podstawowe

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli (art. 184 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Akredytacja jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę placówki na okres 5 lat. Świętokrzyski Kurator Oświaty przyznaje akredytację dla placówek doskonalenia nauczycieli, które mają siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kurator oświaty przyznaje akredytację po przeprowadzeniu oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przez zespół powołany przez kuratora oświaty.

Szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania akredytacji określa § 3 pkt 1-10 Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Dokumenty wymagane do uzyskania akredytacji przez placówkę doskonalenia nauczycieli

 1. Wniosek – (Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie akredytacji) Wniosek o przyznanie akredytacji wraz z załącznikami, wskazanymi w § 4 ust. 2 pkt 1-8 Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, skierowany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
  Do wniosku należy dołączyć:

  1. statut placówki doskonalenia;
  2. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  3. uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalność i placówki doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych, uwzględniającą spełnianie wymagań, o których mowa w § 3, Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, opracowaną przez dyrektora placówki doskonalenia (Załącznik 5);
  4. informację o kwalifikacjach zatrudnionej kadry, o których mowa w §3 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Załącznik 2);
  5. wnioski z analizy informacji pozyskane od nauczycieli, szkół i placówek, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. c Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  6. wnioski i rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. e Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie których przygotowano ofertę placówki oraz planowanych i podjętych działań służących podniesieniu jakości pracy placówki;
  7. opis systemu zapewniania jakości, o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. a Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;
  8. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.
 2. W przypadku placówki doskonalenia, która posiada akredytację, Świętokrzyski Kurator Oświaty, zgodnie z art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, przed upływem okresu o, którym mowa w art. 184 ust 7 Prawo oświatowe dokonuje kolejnej oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w ust. 4 tej ustawy.

Akredytacja wstępna – dla nowo tworzonych placówek doskonalenia nauczycieli Zgodnie z art. 185 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązani uzyskać wstępną akredytację. Uzyskanie wstępnej akredytacji stanowi warunek niezbędny do utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli.

Zgodnie z § 29 ustęp 1 Rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia po uzyskaniu wstępnej akredytacji kuratora oświaty.

Dokumenty wymagane do uzyskania wstępnej akredytacji – § 5 Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Wniosek – (Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o przyznanie akredytacji

W przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia organ prowadzący placówkę doskonalenia składa wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji skierowany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – (Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o przyznanie wstępnej akredytacji).

Do wniosku dołącza się:

 1. statut placówki doskonalenia;
 2. informację o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia – (Załącznik nr 4)
 3. dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 4. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, Świętokrzyski Kurator Oświaty, zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 tej ustawy nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie akredytacji albo wstępnej akredytacji skierowane do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty można:

 1. przesyłać pocztą tradycyjną, na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
 2. bezpośrednio w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 231;
 3. przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /xux6rv606y/SkrytkaESP
 4. przesłać za pomocą system Doręczeń Elektronicznych na adres: AE:PL-59511-89980-FJCRF-25

Opłaty

 1. Kurator oświaty, do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym. Informacja o wysokości opłat obowiązujących na dany rok kalendarzowy jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce załatwianie spraw/akredytacje kuratora link do strony
 2. Z opłat zwolnione są placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nieodpłatnie.
 3. Opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

Opłatę należy wnosić na rachunek:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
NBP O/Okręgowy w Kielcach
68 1010 1238 0852 0922 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata akredytacyjna, nazwa placówki doskonalenia nauczycieli.

Załączniki