Kategoria: Klauzula informacyjna RODO

25 maja 2018

Klauzula Informacyjna dla klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/​46/​WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/​Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/​Panu prawach z tym związanych:

 1. administratorem Pani/​Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/​Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Sylwester Cieśla,  e‐​mail: kontakt@​czi24.​pl,
 3. Pani/​Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  2. w pozostałych przypadkach Pani/​Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/​Pana danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
 5. posiada Pani/​Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/​Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/​Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
  • trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.