Kategoria: Klauzula informacyjna RODO

25 maja 2018

Klauzula Informacyjna dla klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
  25-112 Kielce
  e-mail: iod@czi24.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu:

  1. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b), h), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, a w szczególności:
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 
   • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
    (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące realizacji usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.