18 lutego 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2021-03-18
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin22
Opis

Wymagane kwalifikacje: psychologia + przygotowanie pedagogiczne.

Do zadań Psychologa należy:
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zakres odpowiedzialności:
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, tj. dziennika zajęć psychologa, oraz dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez psychologa, a także innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Pożądane umiejętności i cechy: sumienność, uczciwość, komunikatywność, punktualność.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:
- list motywacyjny i CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poproszeni telefonicznie lub e – mailem.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyZespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
MiastoOstrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy27-400
AdresBałtowska 289
Powiatostrowiecki
Gminagmina miejska Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon412629364
E-mailmowkunow@op.pl