17 września 2020

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogika resocjalizacyjna
Termin składania dokumentów2020-09-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Wychowawca w zespole placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych
• Pełny etat
• Typ umowy: Umowa o pracę
Ogłoszenie

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:
wychowawca

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe:
1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia,
3) na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w resocjalizacji lub socjoterapii

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaną społecznie
- dyspozycyjność,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- kreatywność,
- odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- planowanie i realizacja procesu wychowawczego powierzonego wychowanka, zgodnie
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PPP
- opieka i prowadzenie zajęć z grupą,
- monitorowanie procesu usamodzielnienia,
- współpraca z zespołem kierującym procesem wychowawczym dziecka.
- konstruowanie IPET oraz właściwe dokumentowanie procesu wychowawczego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289 lub przesłać elektronicznie.

Kontakt:

Tel. fax.: 41 262 - pokaż numer telefonu - (kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:
• Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do naboru zawartych w ofertach pracy jest Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska 289, tel.: 41 262 - pokaż numer telefonu - .
• Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu naboru na określone stanowisko pracy.
• Dane będą przetwarzano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie określonym w art. 22 t § I ustawy kodeks pracy), oraz na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO (na podstawie Pana/Pani zgody w pozostałym zakresie).
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie danych wynikającego z przepisów prawa, innymi wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Administratora łub do momentu ustania celu przetwarzania danych.
• Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw namiotu lub organizacji międzynarodowych.
• Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spionowania, usuniecie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wymaganej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przemarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
• Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością przeprowadzenia procesu naboru oraz zatrudnienia.
• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyZespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
MiastoOstrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy27-400
AdresBałtowska 289
Powiatostrowiecki
Gminagmina miejska Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon41 262 93 64
E-mailmowkunow@op.pl