Kategoria: Szkoły i placówki niepubliczne

13 czerwca 2022

Opiniowanie wniosków szkół niepublicznych – wzory dokumentów

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych […]

13 czerwca 2022

Komunikat dotyczący dostosowania statutów niepublicznych szkół, placówek kształcenia ustawicznego lub centrów kształcenia zawodowego do obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1116) niepubliczne szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia zawodowego, prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 5, dostosują statuty do […]

3 czerwca 2022

Komunikat dla osób zakładających niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Komunikat dla osób zakładających niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2. ustawy z dnia 14 […]

29 października 2021

Opiniowanie wniosków placówek niepublicznych – wzory dokumentów

Komunikat dla osób zakładających placówki niepubliczne (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze) w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 […]

23 września 2021

Opiniowanie wniosków szkół niepublicznych – wzory dokumentów

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. […]