Kategoria: Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

7 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim,
Organizacje właściwych wojewódzkich struktur związkowych

Uprzejmie informuję, że upływa 4-letni okres trwania kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, w związku z tym Wojewoda Świętokrzyski zobowiązany jest w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) powołać nowy skład komisji dyscyplinarnej na czas kadencji od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 01 maja 2024 r.

Działając na podstawie cytowanych wyżej przepisów, zwracam się z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, spośród nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach i rodzajach szkół oraz placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne, szkoły zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zakłady poprawcze itd.). Kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły, w której są zatrudnieni. Nauczyciele będący kandydatami powinni spełniać kryteria określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy.

Wnioski (wzór w załączeniu) wraz z podaniem uzasadnienia o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim proszę przesłać (z powołaniem się na numer niniejszego pisma) do Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia proszę przesłać na wniosku wg załączonego wzoru na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

lub e-mailem: waldemar.majchrzykiewicz@kuratorium.kielce.pl

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim – st. wiz. Waldemarem Majchrzykiewiczem, tel. 500-013-836

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

wniosek_komisja_kwalifikacyjna 2019
Data: 2020-04-07, rozmiar: 14 KB
4 września 2018

Nabór na kandydatów na listę członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w kadencji 2018–2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na podstawie art. 78 ust.3 pkt.2 lit. a i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967), Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Kuratorium Oświaty w Kielcach z prośbą o wskazanie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w kadencji 2018-2022 spośród nauczycieli/dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach, wszystkich typach szkół i rodzajach placówek z województwa świętokrzyskiego.

W świetle powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w kadencji 2018-2022, wraz z uzasadnieniem rekomendującym daną osobę do pełnienia ww. obowiązków, spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach, po zatwierdzeniu przez rady pedagogiczne szkół.

Zgłoszenia kandydata wraz z formularzem zgłoszeniowym (skan dokumentów) wg załączonego wzoru proszę kierować do dnia 14.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: maciej.dlugosz@kuratorium.kielce.pl.

Jednocześnie proszę o przesłanie wersji papierowej dokumentów potwierdzających ww. zgłoszenie na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Panem Maciejem Długoszem, Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, tel. 41 342 16 29.

Załączniki

Załącznik 1. Zgłoszenie
Data: 2018-09-04, rozmiar: 79 KB
Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-09-04, rozmiar: 68 KB
18 stycznia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły,

W myśl zapisów art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Przesłanie informacji o zawieszeniu do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy dokonać za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, w województwie świętokrzyskim jest nią Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim (adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3).

Przesyłana informacja ma zawierać dane, o których jest mowa w art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ww ustawy.

W przypadku zawieszenia nauczyciela lub nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły należy zgłaszać tylko zawieszenia dokonane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący po dniu 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
Maciej Długosz