Kategoria: Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

4 września 2018

Nabór na kandydatów na listę członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w kadencji 2018–2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na podstawie art. 78 ust.3 pkt.2 lit. a i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967), Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Kuratorium Oświaty w Kielcach z prośbą o wskazanie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w kadencji 2018–2022 spośród nauczycieli/​dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach, wszystkich typach szkół i rodzajach placówek z województwa świętokrzyskiego.

W świetle powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w kadencji 2018–2022, wraz z uzasadnieniem rekomendującym daną osobę do pełnienia ww. obowiązków, spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach, po zatwierdzeniu przez rady pedagogiczne szkół.

Zgłoszenia kandydata wraz z formularzem zgłoszeniowym (skan dokumentów) wg załączonego wzoru proszę kierować do dnia 14.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres e‑mail: maciej.​dlugosz@​kuratorium.​kielce.​pl.

Jednocześnie proszę o przesłanie wersji papierowej dokumentów potwierdzających ww. zgłoszenie na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
al. IX Wieków Kielc 3
25–516 Kielce

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Panem Maciejem Długoszem, Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, tel. 41 342 16 29.

Załączniki

Załącznik 1. Zgłoszenie
Data: 2018-​09-​04, rozmiar: 79 KB
Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-​09-​04, rozmiar: 68 KB
18 stycznia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły,

W myśl zapisów art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Przesłanie informacji o zawieszeniu do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy dokonać za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, w województwie świętokrzyskim jest nią Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim (adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, 25–516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3).

Przesyłana informacja ma zawierać dane, o których jest mowa w art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ww ustawy.

W przypadku zawieszenia nauczyciela lub nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły należy zgłaszać tylko zawieszenia dokonane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący po dniu 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
Maciej Długosz