Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

22 stycznia 2019

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów W związku z trwającą w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim kontrolą wykonania budżetu państwa w 2018 r., prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli zwracam się z uprzejmą prośbą o informację w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację wychowania przedszkolnego w 2018 r.

29 maja 2018

Komunikat dotyczący ustalenia wysokości dotacji na podręczniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie Burmistrzowie i Wójtowie Marszałek województwa świętokrzyskiego Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie […]

6 lutego 2017

Dotacja celowa dla gmin

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin   Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14d ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania […]

6 lutego 2017

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim   Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego […]

13 października 2016

Komunikat w sprawie przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności przekazania informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), według stanu na dzień 30 września […]

13 października 2016

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2016 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2016 r.     […]

14 września 2016

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2016 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego […]

8 lipca 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach  – „Bezpieczna+”

Wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów […]

21 czerwca 2016

Zapytanie w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji […]

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2016 roku.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2016 r Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie […]

7 czerwca 2016

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016

MEN przedstawia metodologię wyliczania kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego – zastosowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wyliczenia kwot przekazanych przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r. nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW: w przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz […]

16 października 2015

Komunikat w sprawie planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2015 r.     […]

16 września 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2015 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego tj. […]

19 czerwca 2015

Komunikat w sprawie wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania na lata 2016-2019

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje w chwili obecnej założenia do projektu planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 rok oraz projekt wstępnych założeń do planu finansowego na lata 2017-2019. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z […]

2 czerwca 2015

Komunikat w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 r.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że w związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 r. (Dz. U. poz. 452) w roku bieżącym obowiązują następujące wzory formularzy niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji: Załącznik nr […]

6 marca 2015

Subwencja. Czy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i uczęszczające do niepublicznego przedszkola powinny być przekazywane dwie czy jedna dotacja?

Dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Działania podejmowane w ramach wczesnego wspomagania dzieci są organizowane i finansowane niezależnie od wychowania przedszkolnego. Środki przekazywane przez samorządy w postaci dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem są pokrywane z budżetu państwa w […]

11 lutego 2015

Podział dotacji na wychowanie przedszkolne 2015

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie informuję, że środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2015 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, że przyznana dotacja z budżetu państwa […]

3 lutego 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego zgodnie […]

26 stycznia 2015

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014. Należy podkreślić, […]