Kategoria: Awans zawodowy

20 października 2022

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wg nowych przepisów)

Szanowni Państwo, w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r.) informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć: Załączniki Załącznik nr 2 – Nowe oświadczenie o zmianie nazwiska Data: […]

17 października 2022

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wg starych przepisów)

Szanowni Państwo, w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć: Załączniki Załącznik 2 – zaświadczenie dyrektora szkoły Data: 2022-10-17, rozmiar: 42 KB Załącznik 1 – wniosek o podjęcie postepowania […]

24 sierpnia 2022

Komunikat odnośnie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Informuję, że od dnia 5 września 2022 roku akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz w terenowych Oddziałach Kuratorium w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30.

21 czerwca 2022

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć: osobiście zgodnie z podziałem terytorialnym z uwagi na siedzibę szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, pocztą […]

8 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w 2022 roku

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji, zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku.

11 października 2021

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem (do 31 października br.) składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć, w teczce wiązanej (zwykła biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy”, do skrzynki podawczej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Świętokrzyski […]

17 sierpnia 2021

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Informuję, że od dnia 30 sierpnia 2021 roku będzie można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Dokument można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

14 czerwca 2021

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem (do 30 czerwca br.) składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć, w teczce wiązanej z dopiskiem „awans zawodowy”, do skrzynki podawczej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, […]

8 kwietnia 2021

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. […]

8 kwietnia 2021

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. […]

8 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie wydania duplikatu decyzji administracyjnej – aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel składa w siedzibie urzędu, w którym przeprowadzane było postępowanie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1546). Załączniki Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Data: […]

8 kwietnia 2021

Komunikat dotyczący odwołania od oceny dorobku zawodowego nauczyciela

Zgodnie z art. 9c ust 5 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 2215) od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez […]

4 lutego 2021

Komunikat w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2021 roku.

4 lutego 2021

Aktualizacja danych na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (t.j. Dz. U. 2020 r. […]

17 grudnia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Informuję, że od dnia 4 stycznia 2021 roku można będzie odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego we właściwym organie prowadzącym ze względu na zatrudnienie nauczyciela. Zalecam skorzystanie z możliwości odbioru aktów nadania przez jedną osobę z danej szkoły dla pozostałych nauczycieli tej samej […]

1 października 2020

Komunikat w sprawie ubiegania się nauczyciela o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć do dnia 31 października 2020 r. osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany poniżej adres. Powiat Miejsce składania dokumentów Adres urzędu lub oddziału miasto Kielce oraz powiat: […]