Kategoria: Status prawny

15 marca 2023

Status prawny Kuratorium Oświaty w Kielcach

Niżej wymienione akty tworzą podstawy prawne działania Kuratorium Oświaty w Kielcach: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); Ustawa z […]

28 lipca 2016

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w […]

25 lipca 2016

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jednakże informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez […]

20 marca 2016

Organ Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz jego zadania i kompetencje

Organem zespolonej administracji rządowej w Kuratorium Oświaty w Kielcach jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, który w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: […]