Kategoria: Kontakt z urzędem

7 sierpnia 2021

Dane adresowe Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach adres: al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (II piętro); 25-516 Kielce tel. 41 342 16 34 fax 41 344 88 83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

16 czerwca 2021

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji i Nauki: mein.gov.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: cke.gov.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: lodz.oke.gov.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www.kuratorium.wroclaw.pl województwo kujawsko-pomorskie: gov.pl/ko-bydgoszcz województwo lubelskie: www.kuratorium.lublin.pl województwo lubuskie: www.ko-gorzow.edu.pl województwo łódzkie: www.kuratorium.lodz.pl województwo małopolskie: www.kuratorium.krakow.pl województwo mazowieckie: www.kuratorium.waw.pl województwo opolskie: www.kuratorium.opole.pl województwo podkarpackie: www.ko.rzeszow.pl województwo podlaskie: www.kuratorium.bialystok.pl […]

24 grudnia 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia […]

14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rejestr skarg i wniosków. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr delegacji pracowników. Rejestr pracowników odchodzących na emeryturę. Rejestr pieczęci. Książka środków trwałych. Książka inwentarzowa. Książka druków ścisłego zarachowania. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników. Księga kontroli zewnętrznych. Dzienniki korespondencyjne. Ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ewidencja nadzorowanych szkół i placówek. Ewidencja […]

28 maja 2016

Redakcja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Adres redakcji strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83 adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl strona www oraz BIP: kuratorium.kielce.pl Dane osób redagujących stronę WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: imię i nazwisko: Robert Błaut wydział: Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji numer telefonu: […]

20 listopada 2012

Stan przyjmowanych i załatwianych spraw

Do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stanu przyjmowanych i załatwianych spraw, informacje na ten temat udzielane są telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail) przez sekretariat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Dane adresowe sekretariatu: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. (41) 342-16-34, faks […]

20 listopada 2012

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy pisemne załatwia się zgodnie z procedurą określoną w instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie: Przyjęcie i zarejestrowanie korespondencji w rejestrze kancelarii. Dekretowanie pism przez kuratora lub wicekuratora na dyrektorów wydziałów lub innych pracowników. Przekazywanie pism dyrektorom wydziałów lub pracownikom. Naniesienie na piśmie znaku sprawy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Załatwianie spraw […]