Kategoria: Klauzula informacyjna RODO

13 stycznia 2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, z którym można się skontaktować:
  • w formie pisemnej na adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
  • e-mailem na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na adres: /xux6rv606y/SkrytkaESP
  • elektronicznie za pomocą systemu doręczeń elektronicznych na adres: AE:PL-59511-89980-FJCRF-25
  • telefonicznie pod numerem +48 413 421 634.
 2. Kurator Oświaty powołał Inspektora Ochrony Danych – Agnieszkę Lesiak, z którym można się skontaktować w formie:
  • pisemnej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: al-rodo15@wp.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. realizacji Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyW przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinniście Państwo przekazywać Kuratorowi Oświaty danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną przekazane, uważa się, że odbyło się to za zgodą tych osób.
 4. Informacje o Odbiorcach danych.
  Świętokrzyski Kurator Oświaty co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi, właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Kurator Oświaty nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 5. Czas przetwarzania. Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od:
  1. rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do Kuratorium Oświaty w Kielcach i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu Kuratorium Oświaty mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
  2. okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Kuratorium Oświaty musi mieć pewność, że nie udostępni Państwa danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, stosowane będą dodatkowe czynności uwiarygodnienia Państwa tożsamości, co może wiązać się ze skierowaniem do Państwa prośby o dodatkowe informacje weryfikujące.
 7. W przypadkach określonych przepisami prawa mają Państwo również prawo do:
  1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. przeniesienia danych do innego administratora,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. sprostowania danych osobowych,
  5. usunięcia danych osobowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z tym że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi Kuratorium Oświaty przepisami prawa.
 10. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację uzależnione jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dane są przetwarzane. W związku z tym może to być sytuacja, kiedy podanie danych jest:
  1. warunkiem koniecznym do uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy;
  2. obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli będzie brak tych danych, sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
  3. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Kuratorowi Oświaty;
  4. niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Państwo zgodę.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.