Kategoria: Kierownictwo i pracownicy

7 sierpnia 2021

Dane adresowe Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach adres: al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (II piętro); 25-516 Kielce tel. 41 342 16 34 fax 41 344 88 83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Pracą Kuratorium kieruje Świętokrzyski Kurator Oświaty przy pomocy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz kierowników komórek organizacyjnych. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty: kieruje i koordynuje pracą oraz sprawuje nadzór merytoryczny i służbowy nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi; ponosi przed kuratorem służbową odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego przez niego pionu; współdziała ze Świętokrzyskim Kuratorem […]