Kategoria: Aktualności – Reforma edukacji

15 grudnia 2018

Zmienimy przepisy o ocenie pracy nauczyciela, dodatku za wyróżniającą pracę i wzmocnimy finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów – list minister edukacji do dyrektorów i nauczycieli

Minister Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom za wspólne wdrażanie reformy. Jednocześnie zapowiedziała zmiany w ustawie „Karta nauczyciela”, które zostaną wprowadzone na wniosek środowisk nauczycielskich. (więcej…)

Załączniki

list Minister Edukacji Narodowej
Data: 2018-12-15, rozmiar: 409 KB
30 listopada 2018

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy edukacji – dane z Systemu Informacji Oświatowej

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli. (więcej…)

Załączniki

1 lutego 2018

Nowa podstawa programowa do szkół ponadpodstawowych

30 stycznia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
 • pięcioletniego technikum;
 • dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Więcej informacji oraz treść rozporządzenia dostępne są na stronie men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowa-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-podpisana.html

13 września 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uruchomiono specjalny adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl, na który rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele mogą przesyłać swoje pytania dotyczące nauczania indywidualnego oraz nowych rozwiązań na rzecz uczniów ze SPE. 

Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią?

Do szkół specjalnych uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast szkoły integracyjne, to takie, w których w klasach uczą się uczniowie zarówno niepełnosprawni, jak i pełnosprawni.

Co to jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca polega na tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczy się w klasie, w szkole ogólnodostępnej razem ze swoimi rówieśnikami. Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do tego, aby każda szkoła była przygotowana do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.

Czy niepełnosprawnemu uczniowi można odmówić nauki w szkole?

Dziecko niepełnosprawne to dziecko, które kształcone jest na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego na terenie szkoły. Nauka w ramach

o nauczania indywidulanego organizowana jest jedynie dla dzieci chorych. Tych właśnie uczniów dotyczyła główna zmiana w przepisach. Chodzi o dzieci, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły, np. będące po wypadkach, z urazami. Z myślą o nich tworzymy przepisy, które gwarantują im uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych w domu. Nauczyciel będzie uczył takie dziecko na zasadach, które wynikają z rozporządzenia o nauczaniu indywidualnym.

Czy nowe przepisy o nauczaniu indywidualnym mogą być nadużywane wobec dzieci niepełnosprawnych?

Dzieci niepełnosprawne to dzieci kształcone w szkole w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie zaś o orzeczenie o nauczaniu indywidulnym. Szkoła ma zapewnić tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów, z udziałem rodziców. W programie tym można (jeśli dziecko tego potrzebuje) wskazać dodatkowe zajęcia indywidualne. Co ważne program ten ma być realizowany na terenie szkoły. Należy podkreślić, że szkoły nie mogą sugerować rodzicom nauczania indywidualnego tylko dlatego, że nie radzą sobie z realizacją indywidualnego programu dla danego dziecka na terenie swojej placówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w przepisach nawet uczniom z nauczaniem indywidualnym możliwość kontaktów ze szkołą, z rówieśnikami, jeśli tylko stan ich zdrowia na to pozwala.

W jaki sposób data 1 września br. ma wpływ na kwestie orzeczeń
o niepełnosprawności?

Orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność, a nauczanie indywidualne na ich podstawie będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach przez najbliższy rok szkolny. Dzieci, które otrzymają orzeczenie (na rok szkolny 2017/2018) po 1 września br., będą już miały realizowany program na podstawie nowego rozporządzenia.

Komu może być wydane orzeczenia o indywidualnym nauczaniu?

Indywidualne nauczanie jest przeznaczone jedynie dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły. Są to dzieci po wypadkach, ciężko chorujące (np. choroba nowotworowa), którym choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie i bycie w szkole. Pamiętajmy, że nie mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, które muszą chodzić do szkoły. MEN zależy na tym, aby dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczały do szkoły razem ze swoimi rówieśnikami.

Jak będzie wyglądała w praktyce realizacja edukacji włączającej?

W kształceniu dzieci niepełnosprawnych generalnie nic się nie zmienia. Dzieci te są kształcone na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zespół specjalistów wraz z rodzicami ocenia jakie oddziaływania są dziecku potrzebne. Zespół wpisuje także w program te zajęcia, które dziecko realizuje wspólnie z klasą, a które indywidualnie.

Jak te dodatkowe indywidualne zajęcia mają być na terenie szkoły zorganizowane?

Dziecko z orzeczeniem jest pełnoprawnym uczniem danej klasy. Jeśli stwierdzono, że np. ma ono realizować indywidualnie matematykę, dyrektor szkoły musi mu zorganizować nauczanie indywidualne matematyki w tym samym czasie, kiedy jego klasa ma matematykę. Chodzi o to, aby w momencie, kiedy dziecko niepełnosprawne nie będzie musiało realizować już indywidualnie matematyki, mogło normalnie powrócić do uczenia się jej razem z klasą.

Czy dziecku z zespołem Aspergera przysługuje nauczyciel wspomagający?

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację pracy szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. Uczeń z Zespołem Aspergera ma prawo do nauczyciela wspomagającego w klasie. Dyrektor szkoły powinien takie wsparcie zorganizować.

Co robić, jeśli dyrektor szkoły nie realizuje wsparcia, gdzie dalej trzeba się zwrócić?

Jeśli w danej szkole pojawi się taka sytuacja, należy zgłosić się do nadzoru pedagogicznego. Kurator oświaty ma obowiązek zainterweniować, aby dyrektor szkoły realizował nałożone na niego obowiązki, w tym zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

Jak egzekwować od dyrektora, żeby nauczyciele byli odpowiednio przeszkoleni do pracy z dzieckiem autystycznym?

W szkołach obowiązuje tzw. wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Dyrektor wyznacza lidera, który zajmuje się tą kwestią. Co roku powinny być badane potrzeby edukacyjne nauczycieli na nadchodzący rok szkolny, a w semestrze odbyć się minimum 2 rady szkoleniowe, podczas których te potrzeby są realizowane. Niedopuszczalne jest to, aby dziecko z autyzmem, czy zespołem Aspergera było prowadzone przez nauczyciela, który nie został wcześniej z tego tematu przeszkolony.

Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem dziecka niepełnosprawnego?

Obowiązkiem nauczycieli jest bliska współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć bezpośredni dostęp do nauczyciela swojego dziecka.

Jak powinna wyglądać współpraca nauczyciela z terapeutami pozaszkolnymi?

Współpraca taka opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednak, jeśli nauczycielowi zależy na tym, aby uczeń osiągał jak najlepsze wyniki w terapii, powinien sam kontaktować się z terapeutą, który dodatkowo wesprze i prowadzi to dziecko.

Na jakiej podstawie szkoła może przyznać rewalidację godzin dla ucznia niepełnosprawnego?

Godziny rewalidacji przyznaje się uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli dziecko chodzi do szkoły ogólnodostępnej, to są to 2 godziny w tygodniu. Jeśli chodzi do szkoły specjalnej, to jest albo 10 godzin na klasę, albo 12 jeśli niepełnosprawność dotyczy normy intelektualnej.

Jak będzie wyglądało przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych?

Cały czas utrzymujemy 3 rodzaje szkół (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne), w których mogą uczyć się dzieci z niepełnosprawnością. Nie jest planowane przekształcanie szkół specjalnych czy integracyjnych. Planujemy natomiast wykorzystanie nauczycieli szkół specjalnych, którzy wspomogą nauczycieli szkół ogólnodostępnych w oddziaływaniach wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Już teraz możliwa jest współpraca szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi. Szkoły specjalne są zainteresowane udzielaniem takiego wsparcia. Jeśli zatem dyrektor szkoły ogólnodostępnej takiego wsparcia szuka, na pewno je znajdzie.

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół!

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, wątpliwości dotyczące edukacji włączającej i nowych rozwiązań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do kontaktu mailowego: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

12 września 2017

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.:

Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII.

Dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę filialną, o której mowa w pkt 3, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., stwierdza jej przekształcenie w szkołę filialną obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Stwierdzenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustawowego przekształcenia szkoły filialnej następuje w uchwale stwierdzającej ustawowe przekształcenie szkoły głównej (macierzystej), której jest podporządkowana szkoła filialna. Podobne rozwiązania jak w przypadku zespołu, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, ustawodawca zastosował w stosunku do zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, z tym że zespół ten z dniem 1 września 2017 r. staje się branżową szkołą I stopnia (art. 196 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).Zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo oświatowe, akt założycielski publicznej szkoły określa jej typ, nazwę i siedzibę. Ponadto, akt założycielski publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, uchwały, o których mowa wyżej, stwierdzające przekształcenie szkoły lub zespołu publicznych szkół z mocy prawa (uchwały deklaratoryjne), powinny być podejmowane po nastąpieniu przekształcenia z mocy prawa wynikającego z przepisów ustawowych, a więc po 1 września a przed 1 grudnia 2017 r. Uchwały te stanowią akty założycielskie szkół powstałych w wyniku ustawowego przekształcenia.

Na podstawie art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa wyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w pkt 1 i 2, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z powyższymi zasadami. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Załączniki

12 września 2017

Konferencja prasowa „Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami”

Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami to główna tematyka konferencji prasowej z udziałem Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie.

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami, nie zaś w szkole, sam na sam z nauczycielem. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego przygotowaliśmy szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

Składają się na nie poniższe rozporządzenia dotyczące:

 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
 • i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
 • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
 • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
 • orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów kuratoriów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne.

Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty.

We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

26 maja 2017

Komunikat w sprawie obowiązku poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim,

w związku ze zmianami strukturalnymi dostosowującymi sieć szkół do nowego ustroju szkolnego uprzejmie przypominam dyrektorom szkół podstawowych o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców/opiekunów, aby przed zakończeniem roku szkolnego było wiadomo, w której szkole podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w r. szk. 2017/2018.

Dotyczy to głównie zmian dokonywanych na podstawie art. 205 ust. 1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ­Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60, dalej: pwuPO), czyli wskazania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas III i VI.

Ze względu na konieczność monitorowania stosowania przepisów przejściowych uprzejmie proszę dyrektora szkoły podstawowej o sukcesywne i bezzwłoczne wpisywanie danych dotyczących przedmiotowej sprawy za pośrednictwem formularza on-line.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

24 maja 2017

Procedura wydawania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego z warunkami określonymi w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 35)

Załączniki

24 maja 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

Wiedzą już Państwo, do której szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.

Reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. Chcę podkreślić, że do końca obecnego roku szkolnego przeszkolimy nauczycieli z nowej podstawy programowej. Z kolei pod koniec kwietnia opublikowaliśmy wstępny projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2019/2020.

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII, z których od września będą uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas.

Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa.

Szanowni Państwo, chcę, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”.

Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę.

Dziękuję za Państwa aktywny udział we wprowadzaniu reformy edukacji. Zachęcam do kontaktu z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację
w regionach.

Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji są także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczące reformy oświaty. Zachęcam do kontaktu.

Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

8 maja 2017

MEN informuje: Aktualny stan wdrażania reformy edukacji. Finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowego prezentuje materiały merytoryczne dotyczące konferencji prasowej w MEN z udziałem minister Anny Zalewskiej na temat aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji oraz finansowania oświaty i nowych rozwiązań dla nauczycieli.

Na stronie internetowej MEN znajduje się także komunikat z konferencji oraz nagrania wideo z wypowiedzi minister Anny Zalewskiej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/27344.html

Załączniki

5 maja 2017

Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotycząca tzw. edukacji domowej

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

Warszawa, 11-04-2017

Szanowni Panowie Posłowie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek szkolny (obowiązek nauki) może być realizowany poza szkołą, w systemie tzw. edukacji domowej. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego poza przedszkolem bądź obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania po dołączeniu wymaganej przepisami dokumentacji, tj.

 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny/nauki poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych[1].

Do tej pory uczniowie realizujący obowiązek szkolny/nauki poza szkołą mieli prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach dodatkowych, tj. dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. językowych), zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów[2].

Zgodnie z nowymi przepisami[3] zezwolenie to będzie wydawane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Kolejną zmianą jest wymóg dołączenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał stosowane zezwolenie, obejmującego prawo uczestniczenia w tej szkole w zajęciach dodatkowych, zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w zajęcia prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności oraz w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego[4].

Ponadto, uczeń objęty realizacją obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki ma zapewniony dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły[5]. Ma również prawo do udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Przepisy te zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r.[6]

Jednocześnie wyjaśniam, że ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, zgodnie z którymi zezwolenia na realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy[7], a do wniosków, które zostaną złożone do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty[8]. Dodatkowo, do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe (możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, udział w konsultacjach).

Z poważaniem,

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu


[1] Art. 16 ust. 8-14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

[2] Art. 16 ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

[3] Art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

[4] Art. 37 ust.7 pkt 1 cyt. ustawy – Prawo oświatowe.

[5] Art. 37 ust.7 pkt 2 cyt. ustawy – Prawo oświatowe

[6] Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 60).

[7] Art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

[8] Art. 305 ust. 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

26 kwietnia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie w ściśle określonych przypadkach

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz nowa ustawa Prawo oświatowe wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne zatem jest ogłoszenie konkursu. (więcej…)

24 kwietnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim

Ośrodek Rozwoju Edukacji od 27 lutego br. rozpoczął cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej. Udział w nich biorą dyrektorzy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni.

Celem konferencji jest zapoznanie pracowników systemu doskonalenia ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji oraz przygotowanie ich do wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli z województwa świętokrzyskiego zaplanowały szkolenia przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od 1 września 2017 roku nowej podstawy programowej:

19 kwietnia 2017

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim,

informuję, że obecnie w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dyrektorzy szkół i placówek w arkuszach organizacyjnych powinni uwzględniać ramowe plany nauczania dla tej grupy uczniów  na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

12 kwietnia 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.

Aby 1 września 2017 r. szkoły mogły rozpocząć funkcjonowanie w nowej zreformowanej strukturze muszą być przeprowadzone i sfinalizowane czynności przygotowujące szkoły po zmianach.

W stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 stosuje się nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649), określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.

Podstawę prawną do takiego działania stanowi przepis szczególny zawarty w art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami nowej ustawy – Prawo oświatowe, znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Przepis ten już obowiązuje (wszedł w życie 26 stycznia 2017 r.).

Należy zauważyć, że ww. przepis szczególny art. 307 ust. 2 nie nakazuje stosować nowych przepisów oświatowych do wszystkich podejmowanych obecnie czynności lecz jedynie do tych, które wiążą się z przygotowaniem szkół do funkcjonowania od nowego roku szkolnego 2017/2018, czyli których skutki zaistnieją od dnia 1 września 2017 r.

Czynności dotyczące trwającego roku szkolnego należy podejmować w oparciu o dotychczasowe przepisy (np. zmiana w arkuszu organizacji szkoły dotycząca obecnego roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzana jest bez opinii związków zawodowych), natomiast czynności dotyczące przyszłego roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat podejmowane są w oparciu już o nowe przepisy (np. arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 podlega opiniowaniu przez związki zawodowe). Zasada ta działa zawsze, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.

Przyjęta konstrukcja przepisów oświatowych, ich wejścia w życie oraz stosowania jest zamierzona i prawidłowa, a zasygnalizowana wątpliwość co do możliwości stosowania nowych przepisów oświatowych przed 1 września 2017 r. nie jest uzasadniona.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

3 kwietnia 2017

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 – równolegle z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – rozpocznie się stopniowe wdrażanie zmian programowych. Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), od 1 września 2017 r. będzie obowiązywała m.in. w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jednym z wyzwań stojących przed nauczycielami uczącymi w reformowanej szkole podstawowej jest zapoznanie się z nową podstawą programową i dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań.

W związku z powyższym Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Konferencje adresowane są do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Udział w konferencjach jest nieodpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Szczegółowe informacje: https://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1296

22 marca 2017

MEN informuje: Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach.

Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana Rejewskiego – wybitnego polskiego szyfranta i matematyka, którego osiągnięcia dokonane wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, umożliwiły odczytanie przez służby francuskie i  brytyjskie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. Złamanie przez Polaków kodu „Enigmy”, uznawane jest za jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które znacznie skróciło działania wojenne.

Chcemy, aby przykład polskich szyfrantów stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o roli i znaczeniu historii w naszym życiu, w tym o znaczących dokonaniach Polaków, które są mało znane szerokiej opinii publicznej.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

W nowej podstawie programowej z historii wskazujemy, że jest ona skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią przez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Ponadto, historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

W podstawie programowej z historii wskazane jest, że rolą tego przedmiotu jest poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, w szczególności za pomocą dokonań wybitnych postaci historycznych, a także zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi. Zadaniem nauczania historii jest wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie wobec nich szacunku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

17 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Podpisane rozporządzenie określa:

 • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych;
 • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
 • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 • trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
 • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
 • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

 • wynik egzaminu gimnazjalnego;
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
 • oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Treść rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294451/12408314/dokument279893.pdf

 

17 marca 2017

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek – rozporządzenie podpisane

Dziś, 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.

Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, tak aby potencjalni kandydaci do tych oddziałów mogli podjąć decyzje odpowiednio wcześniej.

Podpisane rozporządzenie określa:

 1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;
 2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
 3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy –  Prawo oświatowe oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie określa także jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 • szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 • oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 • szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych wcześniej szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, tj.:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty;
 • oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, w tym:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 • oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub danego zakresu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Treść rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294452/12408347/dokument279939.pdf