Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka - procedury

2 października 2019

Poradnik dla dyrektorów szkół – Bezpieczna szkoła

Szanowni Państwo Zachęcam dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z uaktualnionym poradnikiem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej .   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

4 lipca 2014

Letni wypoczynek – organizowanie, przebieg i kontrola wypoczynku – przydatne linki

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Ministerstwo Edukacji Narodowej http://​www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl/ Tu znajdziemy: „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku” http://​wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​s​t​o​r​i​e​s​/​p​o​r​a​d​n​i​k​_​b​e​z​p​i​e​c​z​n​e​g​o​_​w​y​p​o​c​z​y​n​k​u​.​pdf Jak bezpiecznie wypoczywać? http://​www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​i​d​=​1​3​&​I​t​e​m​i​d=1 Grę edukacyjną http://​wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​w​r​a​p​p​e​r​&​v​i​e​w​=​w​r​a​p​p​e​r​&​I​t​e​m​i​d​=17 Przed wakacjami – co warto wiedzieć? – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://​uokik​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​.​p​h​p​?​n​e​w​s​_​i​d​=​1​1​063 Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu… czytaj więcej

9 marca 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

14 stycznia 2009

Rządowe programy w zakresie profilaktyki

p(n). Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowych i Wychowawczych Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że obowiązują programy rządowe, które należy uwzględniać w zadaniach wychowawczych i profilaktycznych placówki oraz szkoły. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie na adres Kuratorium Oświaty listownie lub elektronicznie ciekawych inicjatyw podejmowanych zadań w ramach tych programów.… czytaj więcej