Kategoria: Wypoczynek

19 stycznia 2015

Bezpieczniejszy wypoczynek – minister edukacji podpisała rozporządzenie

Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii! Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi. Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia… czytaj więcej

8 października 2014

Zgłaszanie wycieczki/​imprezy zagranicznej uczniów do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne… czytaj więcej

4 lipca 2014

Letni wypoczynek – organizowanie, przebieg i kontrola wypoczynku – przydatne linki

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Ministerstwo Edukacji Narodowej http://​www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl/ Tu znajdziemy: „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku” http://​wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​s​t​o​r​i​e​s​/​p​o​r​a​d​n​i​k​_​b​e​z​p​i​e​c​z​n​e​g​o​_​w​y​p​o​c​z​y​n​k​u​.​pdf Jak bezpiecznie wypoczywać? http://​www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​i​d​=​1​3​&​I​t​e​m​i​d=1 Grę edukacyjną http://​wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​w​r​a​p​p​e​r​&​v​i​e​w​=​w​r​a​p​p​e​r​&​I​t​e​m​i​d​=17 Przed wakacjami – co warto wiedzieć? – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://​uokik​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​.​p​h​p​?​n​e​w​s​_​i​d​=​1​1​063 Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu… czytaj więcej

5 maja 2010

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – podpisana

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.… czytaj więcej