Kategoria: Rekrutacja 2019/​20

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

 • 1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 • 2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe

 

 1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/​2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://​bip​.men​.gov​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​s​i​t​e​s​/​2​/​2​0​1​7​/​1​0​/​a​k​t​u​a​l​i​z​a​c​j​a​-​k​o​m​u​n​i​k​a​t​u​-​z​-​7​-​l​i​s​t​o​p​a​d​a​-​2​0​1​7​-​r​.​pdf
 2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/​2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://​bip​.men​.gov​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​s​i​t​e​s​/​2​/​2​0​1​7​/​0​5​/​a​k​t​u​a​l​i​z​a​c​j​a​-​z​-​2​8​-​l​i​s​t​o​p​a​d​a​-​2​0​1​7​-​r​.​.​pdf
 3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/​2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe [2] oraz 20d [3] ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: https://​bip​.men​.gov​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​s​i​t​e​s​/​2​/​2​0​1​8​/​0​6​/​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​m​i​n​i​s​t​r​a​-​e​d​u​k​a​c​j​i​-​n​a​r​o​d​o​w​e​j​.​pdf

 • [1] t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
 • [2] szkół nowego systemu oświaty
 • [3] szkół starego systemu oświaty
3 kwietnia 2019

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/​2020

Przedstawiamy informatory zawierające ofertę edukacyjną liceów ogólnokształcących z terenu województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/​2020. Informatory zawierają dane przekazane przez dyrektorów szkół, dotyczące tworzonych profili klas dedykowanych dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych (Załącznik 1) oraz absolwentów klas III dotychczasowych gimnazjów (Załącznik 2). (więcej…)

Załączniki

27 lutego 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Załączniki

Zarządzenie nr 4/​2019
Data: 2019‐​02‐​19, rozmiar: 316 KB
29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Załączniki

Zarządzenie nr 3/​2019
Data: 2019‐​01‐​29, rozmiar: 243 KB
5 grudnia 2018

Rekrutacja 2019/​2020 – materiały informacyjne MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​2020:

Załączniki

PDF Plakat A4
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 397 KB
PDF Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/​2020
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 2 MB
JPG Plakat A4
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 3 MB
PDF Plakat A3 (do druku)
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 475 KB
PDF List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 2 MB
6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego
oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego,

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia i dotychczasowych gimnazjów poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”, dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa
w roku szkolnym 2018/​2019.

Proszę Dyrektorów o przypomnienie organizatorom o możliwości zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/​2020.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą kryteria zamieszczone w załączniku nr 1.

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły” dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach od dnia 5 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/​2020 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2019 roku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Załącznik nr 1 – Kryteria ogólne oceny konkursów
Data: 2018‐​11‐​06, rozmiar: 74 KB
10 września 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/​2020  – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej?

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w postępowaniu rekrutacyjnym o te same miejsca?

Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/​2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Czy szkoły przygotowują się już do przyjęcia uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum?

Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/​2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 2019/​2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów.

Ilu uczniów wybiera obecnie naukę w liceum, technikum lub branżowej szkole?

1 września 2017 roku naukę w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego rozpoczęło 45% uczniów, a w technikum i branżowej szkole I stopnia 55% uczniów.

Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020?

Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  lub gimnazjum,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/​2020?

W roku szkolnym 2004/​2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/​2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/​2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/​2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego).

Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

Więcej informacji: www​.men​.gov​.pl/​p​l​/​r​e​k​r​u​t​a​c​ja/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

10 września 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020.

Na stronie www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​cja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalnepunkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​u​t​a​c​j​a​/​k​o​n​t​a​k​t​y​-​d​o​-​k​u​r​a​t​o​r​iow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnychbędą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐​letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca  w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4‐​letniego liceum ogólnokształcącego, 5‐​letniego technikum lub 3‐​letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3‐​letniego liceum ogólnokształcącego, 4‐​letniego technikum lub 3‐​letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​cja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji 

Załączniki

Plakat – rekrutacja
Data: 2018‐​09‐​10, rozmiar: 397 KB
6 września 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/​2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/​2020.