Kategoria: Prawo oświatowe – akty prawne dotyczące oświaty i wychowania

5 lipca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Dz.U. 2024 poz. 996. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-07-05. Data wydania: 2024-06-28.

27 maja 2024

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Dz.U. 2024 poz. 793. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-05-27. Data wydania: 2024-05-17.

29 kwietnia 2024

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dz.U. 2024 poz. 656. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-04-29. Data wydania: 2024-04-23.

24 kwietnia 2024

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Dz.U. 2024 poz. 625. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-04-24. Data wydania: 2024-04-21.