Kategoria: Prawo oświatowe – rozporządzenia

1 grudnia 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – COVID-19

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego […]

24 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – system informacji oświatowej

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Rozporządzenie Ministra Edukacji […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – przygotowanie wojskowe

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego Internetowy System Aktów […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – placówki

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Rozporządzenie Ministra […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – kształcenie specjalne i indywidualizacja podejścia do uczniów

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – kadra szkół i placówek

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – inne

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – egzaminy

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Rozporządzenie Ministra […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – dotowanie oraz pomoc dla uczniów i szkół

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – bieżące funkcjonowanie szkół i placówek

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu […]

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – akredytacja

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej […]